Blog

אומן ראש השנה – האמת

כמה פעמים כבר הציעו לך ורצית אבל …משהו השתבש פתאום…

כמה פעמים כמעט נרשמת, ולבסוף לא נסעת … כמה פעמים פגשת חבר שחזר עם עינים בורקות , ואין סוף סיפורים…

ושוב פעם פספסת… אתה עדיין מתלבט …???

דע , אתה עלול לפספס את המסע / הEXIT של חייך … !

בשבילך ליקטנו מכמה ספרים קדושים על מעלת הנסיעה לציון רבינו הקדוש הנחל נובע מקור חכמה זיע"א באר הגעגועים והכיסופים של כל אחד ואחד שהיה שם .

ראה בסופו של דבר בידך הבחירה , האם אתה חפץ ללכת אחר נקודת האמת או לדפדף הלאה ולהמשיך במבוך החיים.

אני כל כך רוצה , אבל למה לצאת לחוץ לארץ ?

נגלה לך שהשדי חמד זיע"א אחד מפוסקי הדור שעבר באות ארץ ישראל כתב וז"ל "מצווה גדולה לפקוד קברי צדיקים אפילו אם צריך על ידי כך לצאת לחו"ל ".
הגאון מוילנא כתב (לשם חלק ד') : "עיקר השראת שכינה בדורותינו אלה נמצאת בקברי הצדיקים…"
ואם אתה עדיין מבולבל עיין בספר ליקוטי מוהר"ן חלק ב' ס' ק"ט "צדיקים ירשו ארץ" שמקום קבורתם של הצדיקים קדוש בקדושת ארץ ישראל ממש.
למה אני בכלל צריך ללכת לקברי הצדיקים?

העיקר והיסוד שהכל תלוי בו זה לקשר את עצמו לצדיק (ליקוטי מוהר"ן חלק א' ס' קכ"ג)
עיקר אריכת הגלות הוא מחמת שאין משתדלים להתקרב לצדיקי האמת (לקוטי הלכות הל' ברכת הפרות הלכה ה')
עיקר התיקון הוא ע"י תשובה ועיקר התשובה הוא ע"י הצדיק (ליקו"ה הל' מנחה)

מדוע דוקא אצל רבי נחמן ?

כבר הבטיח רבינו ז"ל בחייו וייחד על זה שני עדים כשרים על זה (הרב נפתלי ז"ל והרב אהרון ז"ל) שכשיסתלק , כשיבואו על קברו ויתנו פרוטה לצדקה ויאמרו אלו העשרה קפיטאל (מזמורי) תהלים הנרשמים אצלנו בשביל תיקון למקרה לילה ר"ל, אזי יניח רבינו עצמו לאורך ולרוחב ובודאי יושיע לזה האדם. ואמר "שבהפאות יוציאו מהגהנם, אפילו אם יהיה אותו האדם איך שיהיה, אפילו אם עבר מה שעבר , רק מעתה יקבל על עצמו שלא ישוב לאוולתו חס ושלום " .
אמר רבי נחמן לפני פטירתו "אפילו תיקונים שאיני יכול לעשותם כלל בשאר ימות השנה , יכול אני לעשות בראש השנה" (חיי מוהר"ן אות ת"ו).
אמר "אני נהר המטהר מכל הכתמים" שם קפ"ט של"ב.
אמר "כל מה שאני מצווה לעשות הוא סגולה, ותיקון, ומועיל, על העבר, ולעתיד, לעולם הבא ולתחיית המתים ולימות המשיח ולעתיד לבא " (שיחות הר"ן אות קפ"ה)
הראש השנה שלי עולה על הכל, והיה פלא אצלי, מדוע לא יזהרו כל האנשים המקורבים שלי ומאמינים בי, ולמה לא יזהרו כל האנשים המקורבים אלי שיהיו כולם על ראש השנה, איש לא יעדר , והזהיר לעשות כרוז !
הראש השנה שלי הוא חידוש גדול, והשם יתברך יודע שאין הדבר הזה בירושה מאבותיי, רק השם יתברך נתן לי זאת במתנה שאני יודע מהו ראש השנה , לא מבעיא אתם בודאי תלויים בראש השנה שלי, אלא אפילו כל העולם כולו תלוי בראש השנה שלי !, מה אומר לכם אין דבר גדול מזה ! " כך אמר רבי נחמן מברסלב זיע"א בעצמו, וכל גדולי ישראל , בודאי יודעים מיהו רבי נחמן מברסלב, (חיי מוהר"ן )
הרב הצדיק המקובל האלוקי ר' מאיר אבוחצירא זיע"א בא לאביו האדמו"ר הק' המלוב"ן הבבא סאלי ע"ה בחלום ואמר לו "כל הצדיקים בשמים רצים לשמוע את תרותו של רבינו הקדוש נחמן מברסלב.
רבי חיים סינואני זיע"א אמר "כל מי שחולק על מוהר"ן מברסלב , חולק על חז"ל ועל הזוהר הקדוש ועל דברי האר"י הקדוש וגוריו (ספר דרך צדיקים מובא בשבחו של צדיק)
כי הוא הרב והתלמיד שהביטו והסתכלו עליהם מיום בריאת העולם עד הנה, ועל ידם נגמר התיקון של כל העולמות בתכלית תכלית השלמות שגם אם אדם הראשון לא היה אוכל מעץ הדעת לא היה תיקון עולמות כזה…" (הרה"צ המקובל האלוקי רבי אברהם בן ר' נחמן מטולטשין זיע"א זצוקלה"ה)
אמר רבינו הקדוש "כל מה שמצווה הצדיק צריך לעשות ולקיים , אך כשמצווה שלא לנסוע לר"ה אצלו זה אין לקיים (שיחות הר"ן שיחה רי"ד)* וכן סבר החזון איש זצוק"ל זיע"א ומעשה שהיה שהרב נחום יצחק פראנק זצ"ל שאל את החזון איש כי היות ואבי מתנגד לברסלב , הם אין הוא פגם בכיבוד אב ללכת בדרך רבינו הקדוש מברסלב, וללמוד מספריו ? ענה לו החזון איש זצ"ל "אם רבי נחמן מברסלב מחזקך לעבודת ה' אז אין בזה משום כיבוד אב " כמובא גם בשולחן ערוך סימן ר"מ

אמר סניגורן של ישראל רבי לוי יצחק מברדיטשוב: "אם הייתי יודע שהעולם ישמע בקולי אז הייתי צועק בקול גדול מסוף העולם ועד סופו, שכל מי שרוצה להיות איש כשר וצדיק ועובד ה' באמת יהיה זהיר וזריז להתקרב להרב הקדוש ר' נחמן מברסלב. אך ידעתי נאמנה שלא די שלא ישמעו בקולי, אלא אף יתעורר עלי ממחלוקת גדולה גם עלי, ואולי יש אחד שיתעורר בתשובה על ידי , ואפסיד גם את זאת, על כן מוכרח אני לשתוק בעניין זה" עכ"ל

שולחן ערוך יורה דעה סימן ר"מ סעיף כ"ה. עיין ולמד היטב שם את הסימן ובפרט את סעיף כ"ה.

משנה ברורה: שו"ע או"ח סימן תקפ"א "נהגו לילך בערב ראש השנה לקברי הצדיקים" כי מקום מנוחת הצדיקים הוא מקום קדוש וטהור ומסוגל לקיבול התפילות יותר.

שדי חמד זיע"א: אות ארץ ישראל כתב וז"ל "מצווה גדולה לפקוד קברי צדיקים אפילו אם צריך על ידי כך לצאת לחו"ל ".

גילוי דעת מאת מכ' מרן ר' מאיר מאזוז שליט"א ראש ישיבת כסא רחמים: "ונראה שאם יש מי שישגיח על הילדים בראש השנה וכו' מצווה לנסוע לפחות פעם אחת בחיים על ציונו של קדוש ישראל רבי נחמן מברסלב " (מובא בהסכמה לספר ראש השנה של הצדיק האמיתי)

רבי נחמן מברסלב אמר כך לפני פטירתו: "כל מי שסר אל משמעתי יבוא להתפלל אצלי בראש השנה , איש בל ייעדר !"

ועדיין יש לך בחירה להאמין לצדיק הזה , או לא…

אשה מתנה – רבי נחמן מברסלב

אשה מתנה

אשה אשר נפל בגורלה ובחלקה בעל תמים ורחוק מפיקחות, אל לה לבזותו ולהשפילו, אלא צריכה היא למצוא בו נקודות טובות ולרוממו ולעודדו, כיון שאין הדבר תלוי בו, אלא הוא יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, וכך גזרה חכמתו יתברך. ובפרט עליה להזהר שלא לביישו ולבזותו ליד ילדיה, אם אמר מלה שלא במקום, או שטעה בדבר מסויים כגון במקח וממכר שהסוחרים רימוהו וניצלוהו, כיון שבכך ערכו ירד בעיני הילדים, אלא אדרבה צריכה לחפות עליו ולהסביר הכל לטובה וברכה.

מעשה באשה אחת חכמה ומשכילה, שנפל בגורלה בעל תמים וטיפש. והיתה האשה ההיא בעלת מידות טובות ולב טוב ורחמן.

באחד הימים פנה אליה בעלה וסיפר לה כי ברצונו לקנות פרה כדי שיהיה להם חלב. הסכימה האשה לדבריו, ולמחרת הוא השכים קום הזדרז לקח את ממונו בידו והלך לשוק.

לסוחרי השוק הממולחים לא לקח הרבה זמן להבחין ולהריח שיש כאן טיפש, וכשביקש לקנות פרה מידם, מיד הציעו לו את ה"פרה" הכי טובה שיש בשוק , ונתנו לו שור במקום פרה. הבעל התמים שמח מאוד ופנה לביתו, באמצע הדרך גילה שה"פרה" איננה פרה אלא היא בעצם שור. חכך בדעתו קמעה, הביט ימינה ושמאלה והמשיך בדרכו, לאחר זמן, פגש בדרכו סוחר עם סוסים, בחשבו כי הסוחר יתן לו עצה טובה פנה אליו הבעל וסיפר לו את קורותיו בשוק ואיך שהזדמן לידו השור במקום פרה, הסוחר שרצה להפטר מאחד הסוסים הציע לבעל התמים להחליף את השור בסוס. הבעל התמים שמח מאוד על המציאה שזכה בסוס, כיון שזה ישמש לו כמכונית, וכך יוכל לטייל עם אשתו וילדיו.

לאחר מחשבה נוספת התחרט שוב הבעל והחליט שלא טוב עשה שקנה סוס, כיון שצריך לזה אורווה ולהחזיק אורווה זה כבר עניין מסורבל ומלכלך וכן כרוך בהוצאות שונות, והנה פוגש הוא סוחר והפעם סוחר עם חמור, הוטב בעיניו החמור מכמה טעמים ושוב החליף את הסוס בחמור, בהמשך הדרך פגש סוחר עם שה ושוב שינה את דעתו והחליט להחליף את החמור בשה, כיון שהשה חולבת ויוכל להרויח חלב טרי מידי יום. המשיך בדרכו שמח וטוב לב, ולא עברו כמה רגעים ושוב וראה אדם עם אווז שמן וטוב, ומאחר שהוא מאוד אהב בשר אווז צלוי, ומהבוקר לא טעם מאומה, התחרט שוב והחליף את השה באווז.

אץ והזדרז לביתו, ובאמצע הדרך חשב בלבו הרי אין אני יודע לצלות את האווז, ועתה חבל שילך האווז לאיבוד… ומיד כשראה אדם אחד עם תרנגול מיהר והחליף את האווז בתרנגול. בין כך ובין כך כבר פנה היום והבעל התמים כבר היה עייף מריבוי המשא ומתן שעשה במשך כל אותו היום , ובנוסף כבר היה רעב מאוד, על כן בראותו מרחוק מסעדה, מיהר ונכנס למסעדה התיישב והזמין ארוחה דשנה, כשסיים לאכול ראה כי אין בידו לשלם הוצאות הסעודה שערך. מה יעשה, חשב וחשב ומצא פתרון, כיון שלא היה לו לשלם, הוא יתן לבעל המסעדה את התרנגול, ונתן לבעל המסעדה את התרנגול…

הזדרז לביתו שמח ושבע וכשהגיע קרוב לביתו, התבייש להכנס לביתו, שהרי יצא מהבית עם סכום עתק וחזר ערום ועריה.

מרוב צערו נכנס לשכנו וסיפר לו את כל הסיפור. אמר לו שכנו: מי יודע איזה "מנה" תקבל מאשתך על כך? ענה לו הבעל: אין אני פוחד מאשתי, כיון שאשתי אשה מאוד טובה ולא תגער בי. אמר לו שכנו: אין אני מאמין לך, ענה לו הבעל: מוכן אני להערב אתך על מאה שקלים, וכך היה שהתערבו, והשכן סיכם אתו שיציץ מבעד לחלון וישמע את תגובת אשתו.

כשנכנס הבעל לבית, סיפר מיד לאשתו שקנה בתחילה פרה ולבסוף החליט ששור יותר טוב, אמרה לו אשתו: אתה צודק… שור יותר טוב, אבל איפה השור?… אמר לה: תשמעי, הלכתי בדרך וראיתי סוס וחשבתי שסוס יותר טוב שאוכל לקחת אותך לטיולים… אמרה לו אשתו: זה באמת רעיון מצוין… כי אני מאד אוהבת טיולים, אבל איפה הסוס? המשיך הבעל לספר: חשבתי לבסוף שלא כדאי לקנות סוס כי צריך להאכילו ולהשימו באורווה, ולכן קניתי חמור, כי יותר קל לגדלו… אמרה לו אשתו: נכון, נכון אתה צודק, אבל איפה החמור? תשמעי עוד יותר – עונה לה בעלה – הלכתי עם החמור והחלפתי בשה, כי אמרתי לשה יש חלב. אמר לו אשתו: זה כבר חכמת שלמה… אבל איפה השה? השיב לה בעלה: אחר כך חשבתי שאין צורך בשה, כי היום מוכרים חלב בחנויות, ויותר טוב לאכול אווז צלוי. אמר לו אשתו: אתה צודק, למי יש כח לגדל שה, הלואי שנוכל לגדל את הילדים שלנו… אבל איפה האווז? השיב לה: לבסוף חשבתי אולי את לא יודעת לצלות את האווז, לכן החלפתי בתרנגול… אתה צודק – אמרה לו אשתו – אבל איפה התרנגול? השיב לה בעלה: הייתי מאד רעב, הרגשתי שאני גווע ברעב, ובאמת מה יותר חשוב תרנגול או בעל?… לכן נכנסתי למסעדה ואכלתי…

קפצה האשה משמחה ואמרה: אפילו שלמה המלך לא היה חכם כמוך… להביא בעל במקום תרנגול… זו חכמה מיוחדת… ברוך השם שנתן לי בעל במקום תרנגול… מיד רץ הבעל לשכן ולקח ממנו את הערבון…

צא ולמד ממעשה נפלא זה, את כוחה של האשה הטובה והחכמה, שיש בידה ממש להפוך את הרע לטוב, ובכל דבר למצוא את הנקודות הטובות, ואם כי לא מצוי מידי יום בין בני הזוג, מעשים מסוג זה שיביא לבית בעל במקום תרנגול… אבל מצוי מאד מעשים מעין אלו, שפעמים רבות טועה הבעל בעניני הבית, או שקונה דבר שלא לרצון האשה, או מחמת תמימותו או מחמת חסרון ידיעה, והאשה מתרעמת עליו ושופכת את דמו. אולם אם רוצה האשה בשלום ביתה ובשלום בני ביתה, צריכה לקבלו כמות שהוא, ולהבליט את התכונות הטובות שבו. וכן צריך לעשות הבעל לגבי האשה, אם עושה היא דברים משונים מחמת חסרון ידיעה, ואז יצליחו בתקשורת שביניהם ויזכו לברכה בביתם לשום ליישוב דעות ולשמחה גדולה.

מעשה מבטחון

מעשה מביטחון שסיפר רבי נחמן מברסלב

ענה ואמר עוד ספרתי מעשה מבטחון וזו היא:

מלך אחד אמר בלבו מי ימצא שלא יהיו לו לדאוג יותר ממני כי יש לי כל טוב ואני מלך ומושל והלך לחקור אחר זה והיה הולך בלילה והיה אחורי הבתים להקשיב ולשמוע את דברי העולם והיה שומע דאגות כל אחד שזה אינו הולך לו כסדר בחנות ואחר כך הלך לבית אחר ושמע שיש לו דאגה שהוא צריך להמלכות וכן שאר כל הדאגות של כל אחד ואחד.

אחר כך הלך וראה בית אחד נמוך עומד בתוך הקרקע והחלונות למטה סמוכים ממש לארץ והגג נופל ונשבר וראה ששם יושב אחד מנגן על כינור שצריך להקשיב מאוד כדי לשמוע את הקול והוא שמח מאוד וקדירה עם משקה עומדת לפניו והמשקה היה יין ומאכלים עומדים לפניו והוא שמח מאוד מלא שמחה בלא דאגה כלל.

הלך ונכנס לתוך הבית ושאל בשלומו והשיבו. וראה הקדירה עם המשקה לפניו והמיני מאכלים והוא רק מלא שמחה, וכיבד את המלך ושתה עם המלך והיה המלך שותה גם כן למען האהבה. אחר כך שכב לישון וראה שהוא אך שמח בלי שום דאגה, ובבוקר עמד המלך וגם הוא עמד וליווה את המלך. ושאל המלך אותו מאין אתה לוקח כל זאת והשיב לו אני יכול לתקן כל תיקוני הדברים שנתקלקלו (שקורין נאפריווקיס) כי מלאכה שלימה איני יכול, רק תיקוני הדברים שנתקלקלו, ואני יוצא בבוקר ואני מתקן איזה דברים וכשאני מקבץ איזה סך חמישה שישה זהובים אני קונה לי כל אלו הדברים של אכילה ושתיה.

כששמע המלך זאת אמר בליבו אקלקל לו זאת, הלך המלך ונתן כרוז שכל מי שיהיה לו דבר לתקן לא יתן לשום אדם לתקן רק יתקן הוא בעצמו או יקנה לו זה הדבר חדשה. בבוקר הלך לשאול אחר תיקוני הדברים ואמרו לו שגזר המלך שלא יתן לשום אדם לתקן שום דבר וירע בעיניו אך בטח בהשם.

והלך וראה גביר אחד שחוטב עצים ושאל אותו למה אתה חוטב עצים האם זה כבודך? אמר לו חזרתי אחר איש שיחטוב עצים ולא מצאתי והוכרחתי לחטוב בעצמי. אמר לו תן לי ואני אחטוב עמך, וחטב העצים ונתן לו הגביר זהב אחד, ראה שזה טוב והלך לחטוב עוד עצים עד שקיבץ ששה זהובים וקנה שוב כל הסעודה (ובזה הלשון אמר רבינו ז"ל: "אין דיא סעודה איז גיווען א סעודה" פרוש: והסעודה הייתה סעודה … ), והיה שמח.

והמלך הלך שוב אחרי חלון ביתו לראות וראה שזה יושב והמשקה והמאכלים לפניו והוא שמח מאוד, הלך המלך ונכנס לתוך הבית וראה כנ"ל ושכב גם כן שם כמו הלילה הראשון ובבוקר עמד האיש וליוה את המלך ושאל לו: מאין אתה לוקח זאת כי צריך להוציא עליו ממון? והשיב לו דרכי היה לתקן כל הדברים שנתקלקלו ואחר כך גזר המלך שלא ליתן עוד לשום אדם לתקן, וחטבתי עצים עד שקיבצתי ממון לזה כנ"ל, והלך המלך מאיתו וגזר שלא ליתן לשום אדם לחטוב עצים. ויהי כאשר בא אל האדם לחטוב עצים, השיב לו שגזר המלך גזר דין שלא ליתן לשום אדם לחטוב עצים וירע בעיניו כי אין כסף אך בטח בהשם.

והלך וראה אחד שמנקה דיר, ושאל אותו מי אתה שתנקה דיר? השיב לו חזרתי ולא מצאתי מי שינקה לי והוכרחתי לנקות בעצמי. אמר לו תן לי אני אנקה , עמד וניקה ונתן לו שני זהובים והלך וניקה עוד דירים וקיבץ ששה זהובים וקנה שוב כל הסעודה הנ"ל והלך לביתו (והסעודה היתה סעודה…) והיה שמח מאוד. הלך המלך שוב לראות, וראה שוב ככל הנ"ל ונכנס לבית כנ"ל ואחר כך בבוקר ליוה עוד את המלך ושאל אותו המלך שוב כנ"ל, והשיב לו כנ"ל. הלך המלך וגזר שלא ליתן לשום אדם לנקות דיר. בבוקר הלך האיש לחזור ולנקות דירים, והשיבו לו שהמלך גזר על זה כנ"ל.

והלך האיש והשכיר עצמו לאיש חיל אצל המיניסטר שלוקח חיל למלך, כי יש חיל שלוקחים אותם בזרוע מה שמגיע לו מהמדינה ויש חיל ששוכרין אותם, והלך הוא והשכיר אצמו לאיש חיל והתנה עם המיניסטר שאינו משכיר עצמו לעולם כי אם לזמן, ובכל יום ויום בבוקר יתן לו שכרו. והמיניסטר הלביש אותו תיכף בבגדי אנשי חיל ותלה לו חרב בצידו ולשח אותו למקום שצריך, אחר כך לעת ערב כשעשה כל פעולותיו השליך הבגדים מעליו וקנה לו כל הסעודה הנ"ל והלך לביתו (והסעודה היתה סעודה…) והיה שמח מאוד. הלך המלך שוב לראות וראה שהכל מוכן לפניו והוא שמח מאוד כנ"ל ונכנס לביתו ושכב כנ"ל ושאל אותו כנ"ל וסיפר לו ככל הנ"ל.

הלך המלך וקרא למיניסטר וציווה עליו שלא ירים את ידו לשלם מהקאסע (מאוצר המלך) לשום אדם באותו היום.

בבוקר הלך להמיניסטר שישלם לו שכרו עבור היום, ולא רצה, ושאל לו: הלא התניתי עמך שתשלם לי בכל יום. השיב לו: המלך גזר שלא לשלם לשום אדם היום. וכל מה שטען עמו לא הועיל. והשיב לו מוטב שאשלם לך מחר בעד שני הימים והיום אי אפשר לשלם לך. מה עשה? הלך ושבר חתיכה מהחרב והתקין במקומה חתיכת עץ ולא היה נראה וניכר מבחוץ כלל, והלך ומשכן את אותה החתיכה מהחרב וקנה שוב את כל צרכי הסעודה (והסעודה היתה סעודה …) .

הלך שוב המלך וראה שהשמחה בשלימות כמקודם ונכנס שוב לביתו ושכב שם כנ"ל ושאל אותו כנ"ל וסיפר לו ככל הנ"ל שהוכרח לשבור את הלהב של החרב מן הקת ולמשכן אותו כדי לקנות לו צרכי הסעודה ואחר כך שאקבל מעות בעד אותו היום , אפדה ואתקן את החרב שלא יהיה ניכר כלל, כי אני יכול לתקן כל הדברים שנתקלקלו (ולא יגיע שום היזק למלך) .

הלך המלך לביתו וקרא את המיניסטער וציוה עליו באשר שיש חייב מיתה הלך המיניסטער ועשה כן, וקרא אותו ובא לפני המלך והמלך ציווה שיתאספו כל השרים כדי לראות את השחוק הזה שנמצא איש שנעץ חתיכת עץ במקום החרב. והוא בא לפני המלך ויפול רגליו ושאל לו, אדוני המלך על מה נקראתי? אמר לו כדי לחתוך את הראש של החייב מיתה. השיב לו והתחנן לפניו, באשר שמעולם לא שפך דם בכן יקרא אחר לזה. והמלך השיב לו שהוא דווקא מוכרח עתה לשפוך דמו,

ואמר להמלך וכי יש פסק ברור על זה אולי אין הדין ברור שהוא חייב מיתה ואני לא שפכתי דם מעולם. מכל שכם שאשפוך דם שאינו ברור אם הוא חייב מיתה. השיב לו המלך בודאי הדין ברור שחייב מיתה כי בודאי יש פסק על זה (שקורין: דעקריט) ועתה מוכרח שאתה דווקא תשפוך דמו.

ראה שאי אפשר לפעול אצל המלך פנה עצמו אל השם יתברך ואמר: "אל שדי, אני לא שפכתי דם מעולם ובאם זה האיש אינו חייב מיתה יהיה נעשה מהברזל עץ" וחטף החרב ושלפה מתערה וראו הכל שהוא עץ ונעשה שם שחוק גדול. ראה המלך שהוא איש נאה כזה ופטרו לשלום.

(המעשה הזה סיפר רבנו הקדוש בליל ד' אלול תקס"ו פ"ק ונתפרסם על ידי רבי ישראל קרדונר זיע"א)

מעשה ממרור – רבי נחמן מברסלב

מעשה ממרור שספר רבי נחמן מברסלב ז"ל.

פעם אחת הלכו יהודי וגרמני יחד נדוד, ולימד היהודי את הגרמני שיעשה את עצמו כמו יהודי (כיון שהלשון הוא אחד) , והיהודים רחמנים וירחמו עליו וכיון שבא סמוך לחג הפסח לימדו איך שיתנהג ( שיקראו אותו להתארח לליל הסדר) שבכל סדר שעושים קידוש ורוחצים ידיים, רק שכח לומר לו שאוכלים מרור.

וכיון שבא לסדר רעב מכל היום, ומצפה שיאכל הדברים הטובים שאמר לו היהודי, החלו הסדר ונתנו לו חתיכת כרפס במי מלח, ושאר דברים הנהוגים בסדר, ואומרים ההגדה. והוא כבר בעינים צופיות להאכילה, והוא שמח כבר שאוכלים המצה. פתאום נתנו לו מרור, ונעשה לו מר בפיו, והוא חשב שזהו הסעודה שרק זה יאכלו וזוהי הסעודה. ברח תיכף במהירות ורעבון, וחשב בעצמו, יהודים ארורים… , אחר כל [הצערמניא] הטקס נתנו לי לאכול זה המרור ? …

ובא לבית המדרש ושכב וישן מתוך רעבון סר וזעף, אחר כך בא היהודי בפנים שמחות, שבע מאכילה ושתיה, ושאלו לגרמני איך היה לך הסדר, סיפר לו בכעס, מה שנעשה איתו. אמר לו היהודי, הוי גרמני שוטה, אם היית מחכה עוד קצת, היית אוכל כל טוב כמוני .

וכך הוא בענין רבי נחמן מברסלב

(ובענייני בעבודת השם) שאחר כל היגיעות והטירחות עד שבאים וזוכים (ומתקרבים לרבינו או לעבודת השם ומתחיל הגוף להזדכך סוף סוף) נותנים מעט מרור, מרירות בתחילה. כי זיכוך הגוף בא במרירות, אבל האיש הקצר דעת חושב שתמיד יהיה רק מרירות, והכל רק מרירות וכו' על כן בורח תיכף.

אבל מי שמחכה ומקבל המרירות בסבר פנים יפות, כיון שמחכה מעט, וסובל זה המרירות מעט, מתחיל גופו להזדכך לאט לאט, ואז מתחיל להרגיש אחר כך כל מיני חיות ותענוגים, ( ואלו המשלים יכולים ללמוד מהם עצות לכל עניני עבודת השם). וכן הוא בענין זה של עבודת השם שמקודם עובר המרירות של זיכוך הגוף , אבל אחר כך מרגישים החיות וכו' .

סדר היום ע"פ חסידות ברסלב

סדר היום


מאת רבי יצחק ברייטער מגדולי אנ"ש שבפולין הי"ד

א. התקשרות לצדיק:
בכניסת הלילה יאמר: הריני רוצה לעבוד את השם יתברך באמת, באמונה ובשמחה. והריני מקשר עצמי בכל מחשבה דיבור ומעשה שלי, של כל היום, לכל הצדיקים האמתיים, ובפרט לנחל נובע מקור חכמה רבינו נחמן בן פיגא זכותו תגן עלינו. ולפני כל תפילה יאמר: הריני מקשר עצמי בתפילתי לכל הצדיקים האמתיים שבדורנו, ולכל הצדיקים האמתיים שוכני עפר, קדושים אשר בארץ המה, ובפרט לרבנו הקדוש, צדיק יסוד עולם, נחל נובע מקור חכמה, רבינו נחמן בן פיגא זכותו תגן עלינו.

ב. תפילת ערבית:
יתפלל במתינות, בכוח, בכוונה, בשמחה ובקול נעים. וידקדק באמרו שם השם, לבטא היטב ניקוד החולם (מעל האות דל"ת)וגם ידגיש ה-יו"ד כך: "אֲדֹ-נָי". וכל השמות יאמר מתוך יראת ה'. כי בתפילה זאת ממתיקים את כל הדינים, וזוכים להתחזק לעמוד נגד כל הירידות והחשכות והמניעות שעוברים על כל אדם, בבחינת מה שאנו אומרים בתפילה זו: "שומר עמו ישראל לעד".

ג. קריאת שמע שעל המיטה:
יקרא במתינות ובשמחה וכמו שאמרנו בסעיף הקודם. ובזה מתקן פגמיו של כל היום, וכל פגמי הברית השם יצילנו, כמו שאומרים חכמינו ז"ל: הקורא קריאת שמע שעל המיטה מזיקים מתרחקים ממנו.

ד. מארי דחושבנא:
יודה להשם יתברך על כל הטוב שזכה לעשות ביום הזה, ויתוודה על כל פגמיו במחשבה דיבור ומעשה, ויבקש מהשם מחילה, סליחה וכפרה, ויבקש שיעזרהו השם מעכשיו להיות כרצון השם יתברך.

ה. חצות לילה:
יקום ויתאבל מאוד על חורבן בית המקדש ועל העלמת אורו של צדיק האמת (שגם זה בכלל חורבן בית המקדש), ועל חטאיו ועוונותיו, פשעיו, מידותיו ותאוותיו הרעות, המעכבים בנין בית המקדש, וימצא את עצמו בכל מה שעובר עליו – באמירת תיקון חצות, ויבקש מהשם יתברך על גאולת וישועת כל ישראל, וגם את גאולת נפשו הוא, מהיצר הרע האורב לו תמיד. זמן חצות – לפי רבינו – מתחיל תמיד (בין בחורף בין בקיץ) שש שעות לאחר צאת הכוכבים (שהיא כ20 דקות לאחר שקיעת החמה), וזמן חצות נמשך שעתיים.

ו. זכרון העולם הבא:
כשיתעורר משנתו יאמר: מודה אני לפניך וכו', ויזכור מיד את העולם הבא, ויתפלל להשם יתברך שיעזרהו להתנהג בכל היום בקדושה, ויחדש ההתקשרות לצדיקים כבכניסת הלילה.

ז. השכמה:
יתנער לקום קודם עלות השחר לעסוק בעבודת השם יתברך, ובזה יזכה לשלמות האמונה, ולהאיר עליו אור האמת ודעת גדולה ויזכה להכנס לכל שערי הקדושה. ובהאיר הבוקר יסתכל על השמים.

ח. הכנת התפילה:
לא יאכל ולא ישתה ולא ידבר קודם התפילה. גם דיבור מוכרח מאוד, יקצר בו ובזה תהיה תפילתו רצויה. כי צריך להכניס את כל הכוח והכוונה בדיבורי התפילה, לכן אין להחליש ולהפסיק את רצונות נפשו המתגעגעת לשפוך שיחה לפני בוראה.

ט. מקוה:
יטבול במקווה בכל יום, ובזה יתקדש ויצא מכל טומאת עוונותיו ויתקרב להשם יתברך באמת, ויוושע מכל צרותיו בגשמיות וברוחניות, בבחינת: מקווה ישראל ה', מושיעו בעת צרה.

י. תפילת שחרית:
יתפלל בבוקר השכם במתינות, וכמו שאמרנו בסעיף א. ולא יפסיק בדיבור מתחילת התפילה ועד סופה. ויתפלל מתוך סידור, ולא ילך אנה ואנה, אלא יעמוד על מקומו, ויענה 'אמן', 'אמן יהא שמיה רבה', 'ברכו' ו'קדושה' בכל כוחו וכוונתו, בשמחה וכו'. ובזה יזכה להאיר עליו אור שבעת הימים, המתחדש בכל יום, בבחינת מה שאנו אומרים בתפילת שחרית: אור חדש על ציון תכין ונזכה כולנו וכו'.

יא. שולחן ערוך:
ילמד בכל יום שולחן ערוך, ולא ידלג כל ימי חייו על לימוד שולחן ערוך מדי יום, אפילו אם יכול ללמוד רק מעט. ובזה מבטל כל מיני כפירות ומחלוקת רוחנית וגשמית מעליו ומעל כל העולם. וילמד שולחן ערוך לפי הסדר, מתחילתו ועד סופו, וכך ינהג כל ימי חייו. ואם אינו יכול ללמוד בשולחן ערוך הגדול, לכל הפחות ילמד קיצור שולחן ערוך (או ספר הלכה מתומצת אחר), בסדר הנ"ל.

יב. התבודדות:
יתחזק בכל כוחו להתבודד ולפרש שיחתו לפני ה' יתברך כל יום, לפחות שעה אחת, בשפה השגורה על לשונו. וידבר על כל מה שעובר עליו, ויתוודה על חטאיו ועוונותיו ופשעיו, בשוגג ובמזיד. וידבר לפני השם יתברך כפי שמדבר עם חברו, ויספר צערו ודוחקו ומצבו, שלו ושל כל בני משפחתו ושל כל עם ישראל, וירחיב הדיבור, ויטען כל מיני טענות והפצרות ופיוסים שיזכה להתקרב לה' יתברך באמת, בבחינת "הרחב פיך ואמלאהו", וירבה בצעקה ושוועה ואנחה ובכי, וגם יודה להשם יתברך על כל חסדיו הרוחניים והגשמיים שעושה איתו, בשמחה והלל להשם יתברך. ויבקש אז צרכיו הרוחניים והגשמיים, ויאמין כי הנחת-רוח שעולה לפני השם יתברך מהשיחה הזו, אפילו כאשר אומרה הינו הפחות שבפחותים, חשובה אצל ה' יתברך יותר מכל מיני עבודות קשות, ויותר מכל עבודות המלאכים בכל העולמות. ואף אם אינו יכול לפתוח פיו כלל, העמידה בעצמה – בכוונה ורצון לדבר – והתקווה להשם יתברך, ומה שתולה עיניו למרום ומצפה לישועות ה', ומה שמכריח את עצמו לדבר, אפילו דיבור אחד במשך כל השעה הנ"ל, כל זה היא תכלית נצחית עבורו.

יג. ספרי רבינו זכרונו לברכה:
ילמד בכל יום ספרי רבינו ז"ל, ובזה מקשר עצמו לדעת רבינו הקדוש, וממשיך עליו הכח-של-קדושה ללכת בדרכי הצדיק, ומביא את כל העולם לתשובה.

יד. תהלים:
יאמר בכל יום, לפחות עשרה מזמורי תהלים. כי כל עשרה מזמורים הם תיקון רוחני גדול. וינסה למצוא את כל מה שעובר עליו, במזמורי תהלים שאומר, וגם כל ההודאות שבתהלים יאמר על עצמו, זאת אומרת: יודה באמצעותם להשם על החסדים שעשה ועושה איתו.

טו. ליקוטי תפילות:
יאמר בכל יום ליקוטי תפילות (שחיבר רבי נתן), וגם יעשה בעצמו תפילות, היינו שיתפלל שיזכה לקיים דברי הצדיק שלמד בספריו ובזה עושה נחת רוח לבורא.

טז. שיעורים קבועים:
יקבע לו קביעות ללימוד התורה. וילמד בשמחה ולא יפסיק באמצע הלימוד בדברים שאינם דחופים מאוד, ויכוון שיזכה על ידי הלימוד לאמונה שלמה, וישתדל להוציא מלימודו עצות נכונות לעבודת ה', וגם יחדש בתורה שלומד על פי יסודות דעת רבינו הקדוש, ובזה יתקרב לה' יתברך באמת, ויקרב הרחוקים לעבודת ה' יתברך.

יז. אכילה:
יאכל במתינות ובדרך ארץ, ולא יכעס, ולא ידבר באמצע אכילתו דברים שאינם נצרכים. וילמד על שולחנו. ויברך ברכת המזון בשמחה וכנ"ל. ובזה ימשיך עליו הארת הרצון, היינו: כיסופים ורצונות טובים ללכת בדרכי ה', וכן בכל הנאותיו ומעשיו יכוון שיהיה כרצונו יתברך, ויהיה נעשה יחוד קודשא בריך הוא ושכינתה על ידי אכילתו, הנאותיו ומעשיו.

יח. משא ומתן:
על ידי שמתחזקים באמונה בהשגחה פרטית של הבורא על ברואיו, ועל ידי שמאמינים ויודעים שהפרנסה אינה נמשכת על ידי סיבות של דרך הטבע, כי אם על ידי רצון הבורא, והשם יתברך יכול לפרנסו גם ללא שום סיבה ומעשה, והבורא מפרנס את האדם ע"י סיבה ומעשה רק כדי לנסותו אם יעמוד בניסיונות שיזדמנו לו על ידי עסקיו בסיבות ההם, וגם כדי לבחנו, אם יוכל לעמוד באמונה זו, שהפרנסה אינה תלויה בדבר כי אם ברצון ה' – על ידי זה זוכה לעשות מלאכתו באמונה.

יט. צדקה:
יפריש מכל מה שמרוויח ומקבל, בכל צורה שתהיה, כדי להחזיק ענייני רבינו ז"ל: החזקת מי שאין להם, החזקת בתי כנסת שנקראים על שם רבינו, ולהדפסת ספריו הקדושים, שיוכלו להדפיסם ולהפיצם. וטוב להתחיל ולהפריש לזה תרומה (היינו שני אחוזים) ממה שמרוויח ומקבל, עד שיזכה לעשר עבור זה כל נכסיו.

כ. הדפסת והפצת ספרי רבינו ז"ל ודעתו בעולם:
הוא עיקר ושורש גדול. כי על ידי זה יוכלו כל בית ישראל להתקרב לדרך האמת, וזו היא תכליתנו ותכלית כל העולמות. לכן צריכה עבודה זו להיות למקורבי הצדיק קודש קדשים, ויעסקו בה בכל כוחותיהם לשמה (שלא לשם כבוד, או שלטון וכדו', אלא רק לתיקון העולם) ויבקשו בכל פעם עצות איך להרחיב ולהפיץ מעיינות תורת רבינו הקדוש החוצה, להחיות ולהשיב נפשות כל ישראל לאביהם שבשמים.

כא. קדושת שבעת הנרות:
יקדש עיניו מלהסתכל ברע, ואזנו בשמעו לדברי חכמים, ואפו בהאריך אפו על כל דבר (שלא יכעס), וירחם על כל מי שרצה לכעוס עליו, ויקדש את פיו בדיבורי תורה ותפילה, וישמור את פיו מדיבורים אסורים. ובזה יזכה לשפע אלוקי ולקדושת המחשבה.

כב. שמחה:
יהיה בשמחה תמיד. ויהפוך כל מיני הצער והאנחות שיש לו לשמחה, ויקבל הכל באהבה ולא יתייאש לעולם, ויחיה וישמח את עצמו תמיד בנקודות הטובות שבו ברוחניות, ובהרחבות (האור, הטוב) שבתוך הצרות – בגשמיות. כמו שמבאר רבינו בליקוטי מוהר"ן חלק א' תורה קצ"ה ותורה רפ"ב. ואף אם יפול חס ושלום לירידות גדולות ברוחניות, יבטח בכח הצדיק ויתחיל בכל פעם מחדש, כאילו לא נפל מעולם. ויאמין שכל נפילתו היתה רק כדי שיתחיל מחדש, ואם יתחזק להתחיל בכל פעם מחדש באמת, יעזרהו השם יתברך שלא יופל עוד למקומות כאלה. וגם ירגיל את עצמו לעבוד את ה' בשמחה, בניגונים ובריקודים והמחאת כף. ובפרט בשעת הלימוד והתפילה, ישמח מאוד.

כג. תשובה:
יתבונן בכל מחשבה, דיבור ומעשה שלו למצוא בהם רמזים לעורר נפשו לשוב להשם יתברך באמת ולהתחדש בעבודת ה' יתברך. ולמקלליו ומבזיו יידום וישתוק, ובזה מכניע הרע שבו ומכפר על כל עוונותיו ויהפכו לזכויות.

כד. אהבת חברים:
יאהב כל יהודי, ובפרט המקורבים לצדיק האמת, רבינו הקדוש, יאהב כנפשו. וידבר עמהם בכל יום מהתכלית האמתית, כדי לקבל מנקודתם הטובה. כי בכל אחד ואחד מישראל יש נקודה טובה שאין אותה בחברו.

כה. מנחה:
יתפלל כנ"ל בסעיף א. ובזה יזכה להעלות את כל עבודת ה' היומית שלו להשם יתברך, ולקבל התחדשות בעבודת ה' ליום הבא אחריו, בבחינת: עליה השלם כל הקרבנות כולם, ובבחינת: ובא השמש וטהר.

כו. ראש השנה:
כל המקורבים לצדיק האמת צריכים להתאסף יחד במקום אחד, בציון רבינו הקדוש, לראש השנה, ולהתפלל בהתקשרות לצדיק. ועל ידי זה הם מקבלים ממנו אור רוחני נפלא, ותיקון וקירוב רוחניים שבכל השנה אי אפשר לקבלם, כמו שאמר רבינו ז"ל: כל הענין שלי הוא ראש השנה", וזוכים להאיר על עצמם ועל כל העולם את אור הצדיק לדורי דורות. לכן, צריך לשבור את כל ההפרעות והמניעות, ולבוא ל'קיבוץ' באומן לראש השנה [אפילו אם צריך לכך] מסירות נפש עצום. כי רק פיקוח נפש הדוחה שבת, יכול למנוע את האדם מלבוא לקיבוץ. אבל כל המניעות האחרות, כמו פרנסה, ממון, טרדות, כבוד וכיוצא בהם, צריך לנצחם ולזכות לעבודה, כי אין דבר גדול מזה.

כז. ארץ ישראל:
כל ימי חייו יתגעגע ויתפלל וישתדל לגור בארץ ישראל, ולפחות ללכת בה ארבע אמות. ובזה יזכה לאריכות אפיים ולעלות ברוחניות מדרגה לדרגה, ולהמשיך עליו כלליות הקדושה, וזה עיקר נצחון הקדושה של האדם בעולם הזה.

והשם יתברך יעזור לנו שנזכה ללכת בדרכי הצדיק האמתי באמת ואמונה, ונזכה להמשיך עלינו ועל כל ישראל את אורו, ועל ידי זה נזכה לגאולת הגוף והנפש במהרה בימינו אמן.

מתחם צימרים למגזר הדתי

אתר צימרים לדתיים, דירות נופש לחרדים, דירות נופש לחרדים בטבריה, דירות נופש לחרדים בצפון, דירות נופש לשבת הקרובה, וילה לדתיים בכפר זיתים, וילה למשפחות בצפון עם בריכה, וילה למשפחות דתיות בצפון עם בריכה, וילות יוקרה לדתיים, וילות למשפחות בצפון, וילות למשפחות בצפון עם בריכה מחוממת, וילות למשפחות דתיות, וילות למשפחות מחירים, וילות למשפחות עם בריכה מחוממת, וילות מומלצות למשפחות, וילות מומלצות למשפחות דתיות, וילות נופש לחרדים, וילת אירוח למשפחות דתיות, וילת הארחה למשפחות דתיות, מתחם אירוח שומר שבת, מתחם צימרים שומר שבת, מתחם צימרים ששומר על כללי צניעות, נופש לדתיים ברגע האחרון, נופש לחרדים, צימר, צימר באזור הצפון לחרדים, צימר לאנשים דתיים, צימר לדתיים, צימר לדתיים בארבל, צימר לדתיים בטבריה, צימר לדתיים בכנרת, צימר לדתיים בכפר זיתים, צימר לדתיים בצפון, צימר לדתיים עם בריכה מחוממת, צימר לדתיים עם בריכה פרטית, צימר לדתיים עם סאונה, צימר לזוג דתי בצפון, צימר לזוגות דתיים, צימר לחרדים בכנרת, צימר למשפחות דתיות בארבל, צימר למשפחות דתיות בגליל, צימר למשפחות דתיות בגליל תחתון, צימר למשפחות דתיות בטבריה, צימר למשפחות דתיות בכנרת, צימר למשפחות דתיות בכפר זיתים, צימר לשבת לדתיים, צימר לדתיים עם ג'קוזי, צימר ספא, צימר עם ארוחת בוקר כשרה, צימר עם בריכה למשפחות דתיות, צימר עם בריכה מחוממת, צימר עם ספא, צימר צנוע, צימרים, צימרים באזור הצפון לדתיים, צימרים בארבל לדתיים, צימרים בטבריה לחרדים, צימרים ביסודות, צימרים בצפון לחרדים, צימרים בצפון למשפחות דתיות, צימרים בצפון למשפחות עם ילדים, צימרים כשרים בצפון, צימרים לדתיים, צימרים לדתיים באזור טבריה, צימרים לדתיים בארבל, צימרים לדתיים בגליל, צימרים לדתיים בטבריה, צימרים לדתיים בכנרת, צימרים לדתיים בכפר זיתים, צימרים לדתיים בצפון, צימרים לדתיים בצפון זולים, צימרים לדתיים עם בריכה פרטית, צימרים לזוגות דתיים, צימרים לזוגות חרדים, צימרים לחרדים בטבריה, צימרים לחרדים בכפר זיתים, צימרים למשפחות גדולות דתיות, צימרים למשפחות דתיות במרכז הארץ, צימרים למשפחות עם בריכה,

צימרים למשפחות גדולות דתיות,
צימרים בצפון למשפחות דתיות,
צימרים למשפחות דתיות במרכז הארץ,
צימר עם בריכה למשפחות דתיות,
צימרים בצפון למשפחות עם ילדים,
צימרים למשפחות עם בריכה,
אתר צימרים לדתיים,
צימר,
צימרים,
צימרים לדתיים באזור טבריה,
צימר לדתיים עם בריכה פרטית,
צימרים ביסודות,
צימר לדתיים,
צימרים לדתיים בטבריה,
צימרים לדתיים בצפון זולים,
צימרים לדתיים עם בריכה פרטית,
צימרים לזוגות דתיים,
צימרים לדתיים ,
צימר לשבת לדתיים,
צימרים כשרים בצפון,
צימר לזוג דתי בצפון,
צימר עם ארוחת בוקר כשרה,
צימרים לדתיים בצפון,
צימרים לדתיים בכפר זיתים,
צימרים לדתיים בארבל,
צימרים לדתיים בגליל,
צימרים לדתיים בכנרת,
צימר לדתיים בצפון,
צימר לדתיים בכנרת,
צימר לדתיים בטבריה,
צימר לדתיים בכפר זיתים,
צימר לדתיים בארבל,
צימר למשפחות דתיות בטבריה,
צימר למשפחות דתיות בארבל,
צימר למשפחות דתיות בכפר זיתים,
צימר למשפחות דתיות בכנרת,
צימר למשפחות דתיות בבגליל,
צימר למשפחות דתיות בגליל תחתון,
וילה לדתיים בכפר זיתים,
וילת אירוח למשפחות דתיות,
וילת הארחה למשפחות דתיות,
צימר עם בריכה מחוממת,
צימר לדתיים עם בריכה מחוממת,
צימר לתדיים עם ג'קוזי,
צימר לדתיים עם סאונה,
ציר עם ספא,
צימר ספא,

וילות למשפחות מחירים,
וילות למשפחות בצפון,
וילות למשפחות עם בריכה מחוממת,
וילות למשפחות בצפון עם בריכה מחוממת,
וילות יוקרה לדתיים,
וילות מומלצות למשפחות,
וילה למשפחות בצפון עם בריכה,
וילה למשפחות דתיות בצפון עם בריכה,
וילות מומלצות למשפחות דתיות,
מתחם אירוח שומר שבת,
מתחם צימרים שומר שבת,

צימרים באזור הצפון לדתיים,
צימרים בטבריה לחרדים,
צימרים בארבל לדתיים,
צימרים לזוגות חרדים,
נופש לחרדים,
דירות נופש לחרדים,
צימרים בצפון לחרדים,
צימרים לחרדים בטבריה,
וילות למשפחות דתיות,
צימר לחרדים בכנרת,
צימרים לחרדים בכפר זיתים,
צימר לאנשים דתיים,
צימר לזוגות דתיים,
צימר באזור הצפון לחרדים,
צימר צנוע,
מתחם צימרים ששומר על כללי צניעות,

דירות נופש לחרדים,
נופש לדתיים ברגע האחרון,
דירות נופש לחרדים בצפון,
וילות נופש לחרדים,
דירות נופש לשבת הקרובה,
דירות נופש לחרדים בטבריה,

אלקא דמאיר ענני – נוסח תפילה על קבר רבי מאיר בעל הנס

אלקא דמאיר ענני – נוסח תפילה
תפילה לכל דבר בקשה בעת נתינת צדקה לעילוי נשמת התנא האלוקי רבי מאיר בעל הנס זיע"א, (עפ"י מרן החיד"א זיע"א).


הריני נותן לצדקה לעילוי נשמתו של רבי מאיר בעל הנס כדי שהקדוש ברוך הוא בזכות רבי מאיר בעל הנס (יפרט כל בקשה שהיא).


אלקא דמאיר ענני, אלקא דמאיר ענני, אלקא דמאיר ענני.


אקרא לאלוקים עליון לקל גומר עלי. חנני ה' כי אליך אקרא כל היום. עזרנו אלוקי ישענו על דבר כבוד שמך והצילנו וכפר על חטאתינו למען שמך.

עשה למען שמך, עשה למען ימינך, עשה למען תורתך, עשה למען קדושתך. יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך ה' צורי וגואלי.
תפילה מקובלת – סגולה נפלאה – לאמרה על כל דבר בקשה, בעת נתינת צדקה – לעילוי נשמת התנא האלוקי רבי מאיר בעל הנס זיע"א


לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה בדחילו ורחימו לייחד שם וכו' בשם כל ישראל.

אלקא דמאיר ענני, אלקא דמאיר ענני, אלקא דמאיר ענני.


הריני נותן לצדקה לשם נשמת אבותינו אבות העולם אברהם יצחק ויעקב, ולשם נשמת התנא רבי מאיר בעל הנס, יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו כשם ששמעת את תפלתם ועשית עמהם נסים ונפלאות גלויים ונסתרים,

וכשם ששמעת את תפלת עבדך מאיר ועשית עמו נסים ונפלאות כן תהא נא שעת רחמים ועת רצון מלפניך לעשות עמדי (פב"פ) נסים ונפלאות גלויים ונסתרים,

ותשמע תפלת עבדך ביום הזה (כאן יפרט בקשתו המיוחדת) ותתן אותי ואת כל בני ביתי וכל עמך בית ישראל בכל מקום שהם לטובה ולברכה לישועה ולנחמה, לחן ולחסד ולרחמים,

ותשלח רפואה שלימה לחולי עמך (ובפרט לחולה פב"פ) ותזמין לנו פרנסתינו מידך המלאה הפתוחה הקדושה והרחבה,

ותצילנו מכל צרה וצוקה, ותוציאנו מאפילה לאורה, וימלאו כל משאלות לבנו לטובה, מעתה ועד עולם אמן סלה.


מקור הברכה והישועה בזכות הצדקה ובזכותו של התנא הקדוש רבי מאיר בעל הנס זיע"א ימלאו כל משאלות לבכם לטובה.

צימר בצפון

צימר לדתיים

וילת אירוח בצפון

סוכות נצח – סכך לנצח

סוכות נצח – מה המשמעות ולאיזה צרכים?

סכך לנצח, סוכת נצח היא סוכה קלה ופשוטה להקמה ולאחסון, שתוכל לשמש אתכם שנים רבות בהנאה מרובה בחג הסוכות או לכל מטרה אחרת.

אם בעבר הייתם מחפשים קרשים בגדלים שונים על מנת לבנות את הסוכה לכבוד חג הסוכות, והבנייה שלה היתה מסתבכת עם הרבה ניסורים, דפיקות מסמרים וקשירת הסוכה לקרקע עם יתדות וחבלים על מנת שלא תתנדנד ברוח, הרי שכיום ניתן לרכוש ולהקים סוכה בצורה קלה ומהירה, ולאחסן אותה לאחר החג במקום שאינו צורך שטח כמעט כלל, ולעשות בה שימוש משנה לשנה.

סוכות נצח בגדלים שונים

סוכות נצח מכונות כך בגלל הקלות שבה הן מורכבות ומפורקות והאפשרות לעשות בהן שימוש משנה לשנה. סוכות אלה מורכבות משלד של פרופיל מרובע המתחבר בקצוות באמצעות מחברים מיוחדים וחזקים והם עמידים ומאד בטיחותיים. סוכות אלה מגיעות בגדלים שונים והן מיועדות לשימושים שונים כגון:

  • בתים פרטיים
  • בתי מלון
  • בתי קפה
  • מסעדות
  • מתחמים ציבוריים שונים
  • ועוד

סוכות אלה יכולות לשמש גם במועדים אחרים ורבים עושים בהם שימוש כדוכנים מתקפלים למכירת פירות, פרחים, שמן זית, מזכרות, מאכלים שונים וכיוצא באלה.

התכונות של סוכות נצח

התכונות של סוכות נצח הן: שלד מתכת קל וחזק, הרכבה ופירוק מהירים וקלים, עמידות לשנים רבות, כיסויי בד כותנה אווריריים בצבעים ובהדפסים שונים, ואפשרות לקבלת סכך קבוע העשוי מבמבוק או כל חומר אחר המורשה כסכך על פי המסורת. ניתן להתאים סוכת נצח לכל גודל שנדרש, ובנוסף ניתן לבחור את מיקום הדלת והחלונות על פי הצורך. הסכך מגיע כשהוא מחוטא, ולא מאפשר לחרקים שונים להתמקם בו. בנוסף, אחסנת הסוכה איננה זקוקה למקום רב, אלא שניתן לארוז את חלקיה השונים במארז קטן שאינו תופס מקום כמעט כלל. את בד הקירות ניתן לכבס ולשמור לשנה הבאה, ואת הסכך יש לנער מאבק ולכלוך, לגלגל ולשמור יחד עם מוטות הסוכה במקום מוצל ומוגן מפני שמש, רטיבות ומים.

היתרונות של סוכת נצח

כפי שנאמר, היתרונות של סוכת נצח הן רבות. האפשרות להזמין סוכה כזו בכל גודל הופכת אותה לזמינה לכל משפחה ולכל מקום המעוניין לשכן את אורחיו באווירת החג. קלות ההרכבה שאינה מצריכה כלי עבודה או מאמץ פיזי כלל, המשקל הקל שלה, התאמתה ללקוח ומחירה הנמוך הופכים סוכות נצח אלה למאד מבוקשות.

ההערכות לקראת חג הסוכות הופכת להרבה יותר נוחה ונעימה עם סוכות נצח, וניתן לחבר בין כמה סוכות ליצירת סוכה אחת גדולה.

איך לבחור סוכת נצח

המושג סוכת נצח מוכר בארץ, ויש חברות שונות המייצרות סוכות העומדות בהגדרה זו. כאשר מעוניינים לרכוש סוכת נצח, יש להקפיד כי מדובר בסוכה שתחזיק מעמד שנים רבות וניתן לבדוק את שביעות הרצון של הלקוחות הקודמים שרכשו סוכה כזו בחברה מסויימת. יש להקפיד כי חלקי המתכת של הסוכה מגלוונים, כלומר, אינם מחלידים כלל, וכי קירות הבד המסופקים לכם חזקים ועמידים בפני מזג האוויר וניתנים לכיבוס בקלות. חברה המציעה לכם סוכות נצח בגדלים שונים ובכיסויים שונים, והמאפשרת לכם לרכוש סוגי סכך קבוע מחומרים שונים תהיה החברה הנכונה.

סכך לנצח זה לעד

סכך לנצח, עם צאת יום הכיפורים מתחילה ההמולה הקשורה במרוץ אחר הקמתה של סוכה כשרה, יפה, חמימה ומשפחתית.

כיום עם ירידת מחירי חומרי הגלם ושכלולים תעשייתיים ניתן לרכוש סוכת נצח אשר מגיעה מראש כשרה, נוחה להרכבה ופירוק ובעלת יכולת הרחבה מהירה במקרה הצורך.

השילוב של סוכת נצח יחד עם סכך לנצח יעניק לכם שקט נפשי וימנע התרוצצויות מיותרות אחר מציאת סכך מתאים והובלתו לביתכם ועתיד לשרת אתכם שנים רבות אם תשמרו עליו ע"פ ההוראות המומלצות.

עולם שלם של יתרונות

כאמור, סכך לנצח מונע מכם את הצורך לחפש אחר עצים מתאימים ועבודה בצאת יום הכיפורים, הכיצד?

ישנם מספר דיני סכך אשר הופכים את מלאכת ההשגה אותו לקשה במיוחד. סכך לנצח הוא סכך אשר עשוי ממחצלת קני סוף במרווח המתאים כך שהוא גם כשר למהדרין וגם חזק ועמיד לאורך שנים רבות.

מעבר לכך, סכך נצח מעניק לבעליו מספר יתרונות נוספים לא מבוטלים כגון גדלים רבים להתאמה מרבית לממדי הסוכה,

אפשרויות התאמה אישית (לסוכות שאינן מרובעות), עמיד בפני ריקבון (בתנאים המומלצים לאחסון) ומקנה אווירה חמה ומשפחתית בסוכה.

"לנצח" תלוי בכם – כך תשמרו על סכך הנצח

משמעות המילה "נצח" היא פרק זמן סביר וכאשר מדובר על סכך לנצח, הכוונה היא למספר שנים לא מעטות וזאת רק במידה ותשמרו עליו בדרכים המומלצות הבאות :

  • רכישה – רכשו סכך לנצח אך ורק מספקים בעלי מוניטין להנאה רבת שנים.
  • שינויים – הימנעו מביצוע שינויים וחיתוכים בסכך שלא ע"פ ההוראות.
  • אחסון – בסוף השימוש, הניחו את הסכך להתייבש לחלוטין בשמש החמה. אל תשתמשו בו למטרות אחרות כי אז הוא לא יהיה כשר לסוכות הבא. לאחר הייבוש, רססו אותו בספריי כנגד מזיקים ואחסנו אותו בתיק שלו. תיק האחסון כולל פתחי אוורור – במידה ואין בידכם את התיק, מצאו פתרון אחר הכולל פתחי אוורור למניעת הצטברות לחות ועובש.
  • שימוש – למרות שנוח לתלות על סכך זה קישוטים לסוכה, הימנעו מתליית חפצים כבדים מדי אשר עלולים לפגוע בגוף המחצלת או בקנים.

לרכישת סכך לנצח איכותי כנסו לאתר Buy24

דרוש ראש חודש תשרי – רבי דוד בר מוחא זצ"ל

דרוש שדרשתי לעלוי נשמת החכם השלם ר' דוד פרץ בר"ח תשרי תנצב"ה.

איתא במדרש אותו היום שמתו נדב ואביהו אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא למה קרעת את הים לישראל, אמר להם (איכה ה, כא) "השיבנו ה' אליך ונשובה", עד כאן לשון המאמר וכתיב בפרשה (דברים כד, יג) "השב תשיב לו את העבוט כבוא השמש ושכב בשלמתו וברכך ולך תהיה צדקה לפני ה' אלוקיך".

מורי וגבירי, זרע ברוכי ה'. לא נעלם ממעלת כבודכם סיבת # # במקום קדוש כזה לומר מקצת דברי תורה על האי גברא דבלי בעפרא (ברכות ה:) כל ימיו בילה בתלמוד תורה וגמרא, וגם במשנה תורה מדתו מדת ענוה, תורתו הינה אומנתו ואף אחד לא ידע מזולתו, יהי רצון שתגין עלינו זכותו.

רבותי! אנחנו צריכים לדעת באיזו הוכחה שאנו יכולים להגיד עליו שהוא צדיק וירא שמים. אלא אמרו חכמים מצאנו שמשה רבנו ע"ה הוא היה רבן של כל ישראל והוא הוציא את ישראל ממצרים מתחת יד פרעה מלך קשה והוא הוריד להם את המן והנהיג אותם במדבר ארבעים שנה והרבה דברים עשה ולא נשתבח באף מידה אלא במידת ענוה, כמו שכתוב (במדבר יב, ג); "והאיש משה ענו מאוד". זאת אומרת מדת ענוה היא הגדולה, וגם כן הצדיק הזה היתה בו מדת ענוה כמו משה. אם כן מכאן ראוי להגיד עליו שהוא צדיק וירא שמים.

לפני שאני יפרש את המאמר שהתחלתי אני מקדים מאמר אחר. מצינו בשלמה המלך ע"ה בשעה שאמר לו הקדוש ברוך הוא (מלכים א ג, ה) "שאל מה אתן לך" אמר שלמה (מדרש תנחומא חוקת פרק ו) מה אשאל, אם כסף וזהב זה מה שיעלה בידי? ואם אשאל את המלכות היא שאולה בידי. אלא אשאל דבר שהכל טפלין לו. מיד אמר שלמה המלך ע"ה, רבונו של עולם! איני מבקש ממך אלא החכמה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך, יפה שאלת חכמה שכל הדברים טפלין לה והכל נתון לך, לכך כתיב (מלכים א ה, כו) "וה' נתן חכמה לשלמה", נתנה לו במתנה.

והביאו חכמים משל, היה מלך שאהב את אחד מיועציו יותר מדאי. פעם אמר לו המלך, אתה יודע שאני אוהב אותך הרבה, תבקש איזה מתנה אני אתן לך. האהוב התחיל לחשוב בדעתו אמר אם אני מבקש שאהיה שר, אני אהיה. אם אבקש להיות סגן שלו, אני אהיה. אלא אבקש דבר שהכל טפל לו. באותה שעה אמר למלך, כבודו בקש ממני שאבקש מתנה, ובכן אבקש שתתן לי הבת שלך לאשה. אמר לו המלך בכך אני רוצה, חייך הרי בתי בתוך ביתך. ומזה זכה לכל הכבוד האחר. והנמשל מובן, כמו שבקש שלמה החכמה שהכל תלוי בה כמו שאמר איוב (איוב כח, יז) "לא

יערכנה זהב וזכוכית, ותמורתה כלי פז". אם כן הצדיק הזה שכל ימיו עסק בתורה בודאי על ידה יזכה לחיי עולם הבא.

החכמה תחיה בעליה – מעשה

עוד הביאו חכמים מעשה בתלמיד חכם שהיה מלמד תלמידים ויצא תלמיד אחד שאינו הגון והיה לסטים בדרך, הורג בני אדם בדרכים ולוקח מה שיש להם והוא היה מתחבא בהרים הנוראים. פתאום הרב הזה נהפך עליו הגלגל והתחיל ללכת מעיר לעיר וממקום למקום לאסוף במה להתפרנס הוא ובני ביתו. פעם נכנס לאיזה פונדק שבו היו סוחרים שבאו לקנות או למכור סחורה, ריחמו עליו הסוחרים ונתנו לו סכום כסף ורצה לחזור לביתו. בחזרתו עבר דרך יער בעמק עכור, והנה רואה אדם אחד גבוה, ראשו בשמים. אחזתו רתת וחלחלה וכמעט פרחה נשמתו כי ידע כי עתה קרבה עת פקודתו. הוא בתוך הפחד והנה האדם הזה משתחוה לפניו בבכיה ואומר לו, רבי! אתה יודע שאני תלמיד שלך ואני רוצה שתברך אותי. הרב ראה זאת אך לא נכנס בלבו להאמין לו עד שהלסטים הזה הביא לו כמה הוכחות וסימנים ברורים, ורק אז חזרה נשמתו אליו ושמח שמחה גדולה כי הלסטים נהפך מאויב לאוהב. התחילו ביניהם לספר את כל הקורות אותם. ויהי כאשר גמרו לשוחח, קם הלסטים ואמר, רבי, עתה התודה! הרב בנפש בהולה שאל לו על מה זה. ענה לו הלסטים, הגיעה עת פקודתך. אמר לו הרב מה פשעי ומה חטאתי, השיב הלסטים, אין לך פשע ולא חטאת, אלא שזאת פרנסתי ופרנסת ביתי ואין אני עושה הבדל בין אויב לאוהב. הרב התחנן על נפשו עד שהתעייף והלסטים לא רצה לשמוע כלום, באותה שעה התרגז הלסטים ואמר לו לרב מפני שאתה מורי ורבי ולמדתני תורה בשביל כך ריחמתי עליך ואמרתי לך שתתודה, ועכשיו הזמן קצר ואני לא יכול לעצור.

ויהי כאשר ראה הרב כי כלתה אליו הרעה ואין מציל לו, החליט להתחכם ואמר לו, דע בני ותלמידי קיימא לן בתורה (גיטין לז:) לא שביק איניש היתירא ועביד איסורא [=לא עוזב אדם היתר ועושה איסור] אמר הלסטים, מה יצא לי מזה? ענה לו הרב, שכחת מה שכתוב (ברכות נח.) הבא להרגך השכם להרגו. אני אתן לך עצה שתהרוג אותי ולא יהיה לך שום עוון. אתה יודע שאני זקן ואין לי כח, עכשיו אתה תתכופף ואני אעשה כמו שאני רוצה להרוג אותך, ומיד תקום עלי ותתן לי מכה ותהרגני ואין לך שום עוון. הלסטים קיבל את העצה הזאת, באותה שעה הרים הרב תפלתו לשמים ויצעק כשופר בקול גדול, אנא ה' אלהים עשה איתי תשועה גדולה והצילני מהרשע הזה ותן בי כח להכותו עד מות, וכן היה. הרב לקח את המקל שלו ונתן לו מכה חזקה ונפל מפרפר. אחר כך לקח את הרובה שלו ותקע לו בלב ומת, כן יאבדו כל אויביך ה'. ונתקיים בו ברב (קהלת ז, יב) "החכמה תחיה בעליה".

מכאן אנחנו למדים כמה גדול כח החכמה שיש לה כח לזכות בן אדם בעולם הזה וג"כ בעולם הבא.

ונחזור למאמר שהתחלתי בו. באותו יום שמתו נדב ואביהו בני אהרן, אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, רבונו של עולם! למה קרעת את הים לישראל, אמר להם הקדוש ברוך הוא השיבנו ה' אליך ונשובה. אבל יש פה שני שאלות, אחת של מלאכי השרת ושנית של מה שהשיב להם הקדוש ברוך הוא. ידוע מה שאמרו רבותינו בשעה שעמד משה על הים בזמן שיצאו ישראל ממצרים ורצה לקרוע אותו שיעברו בו ישראל, לא רצה הים ליקרע. אמר לו למשה אני גדול ממך שאני נבראתי ראשון ואתה אחרון. אמר לו משה אני יותר גדול ממך שאני הייתי במחשבה תחילה כמו שאומרים בפזמון לכה דודי של שבת – מראש מקדם נסוכה סוף מעשה במחשבה תחילה. זאת אומרת במעשה, אנחנו סוף. אבל במחשבה אנחנו תחילה, ומיד נקרע.

וזו השאלה ששאלו מלאכי השרת לקדוש ברוך הוא בשעה שמתו נדב ואביהו הכוונה של מלאכי השרת עכשיו שהמחשבה עיקר כמו שמצאנו בקריעת ים סוף, הרי גם אלעזר ואיתמר גם היום חושבים על משה ואהרן מתי ימותו ויכנסו במקומם, אם כן למה רק נדב ואביהו שחשבו מתו, ואילו אלעזר ואיתמר שחשבו לא מתו, אם המחשבה היא העיקר. על כן ענה להם הקדוש ברוך הוא, למה נדב ואביהו מתו, בגלל שלא חזרו בתשובה. אבל אלעזר ואיתמר חזרו בתשובה ובשביל כך לא מתו. ועכשיו כל השאלות ברורות.

ועכשיו נחזור לנושא "השב תשיב לו את העבוט כבוא השמש ושכב בשלמתו וברכך ולך תהיה צדקה לפני ה' אלוקיך". כבודכם יודע שנשמתו של אדם היא בתור פקדון בגוף של בן אדם. וכבודכם יודע שהנשמה יורדת נקייה מלמעלה וצריך להחזירה כמו שקבל אותה. וזה שרמז הכתוב השב תשיב לו את העבוט, דהיינו הנשמה ומתי בן אדם מחזיר אותה כבוא השמש – דהיינו העריב שמשו מן העולם הזה ושכב בשלמתו וברכך, דהיינו תחזירנה נקייה כמו שנתן לך, ואם נעשה כך אז וברכך, דהיינו נזכה לחיים עולם.

יהי רצון שתעלה נשמתו למקום שממנה חוצבה, ויבקש עלינו רחמים ועל כל עם ישראל, תם.

בית עץ לילדים

דרוש ראש חודש ניסן – רבי דוד בר מוחא זצ"ל

דרוש שדרשתי על מר אבי שלמה בר מוחא תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים וזכרונו לברכה.

ראש חודש ניסן

איתא במדרש אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, הורני באיזו דרך אזכה לחיי העולם הבא. אמר לו הקדוש ברוך הוא, דוד! חיי עולם הבא אתה רוצה? צפה ליסורין. עד כאן לשון המדרש. והנושא הוא (שמות יג, יד) "והיה כי ישאלך בנך מחר לאמר מה זאת, ואמרת אליו בחוזק יד הוציאנו ה' אלוקינו ממצרים מבית עבדים".

מורי וגבירי זרע קודש ברוכי ה'! לא נעלם ממעלת כבוד תורתכם לומר מקצת דברי תורה לעלוי נשמת אבא מארי שנפטר לבית עולמו, יהי רצון שתעלה נשמתו למקום שממנה חוצבה.

לפני שנפרש את המאמר שהתחלתי, נביא מאמר אחר. בתורה כתוב (מלכים א ב, י) "וישכב דוד עם אבותיו ויקבר בעיר דוד". וביואב כתוב (מלכים א יא, כא) "והדד שמע במצרים כי שכב דוד עם אבותיו וכי מת יואב", השאלה היא למה בדוד נאמר לשון שכיבה וביואב לשון מיתה. והשיבו חכמים (בבא בתרא קטז.) כל מי שמת והניח בנו ממלא מקומו כאילו לא מת, בשביל כך דוד שהניח ילדים כאילו לא מת אבל יואב לא עזב ילדים, בשביל כך נאמר עליו מלת וימת. אבל תלוי איזה ילדים עוזב אדם ונחשב שלא מת. אם עוזב ילדים בעלי מדות טובות ובעלי תורה ומצוות ומעשים טובים כמו שנאמר באברהם אבינו (בראשית יח, יט) "כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך ה'", אימתי נקראים בנים, בזמן ששומרים דרך ה', אבל אם לא שומרים דרך ה', לא נקראים בנים אלא משחיתים, כמו שאמרו על שני פסוקים בתורה כתוב אחד אומר (ויקרא כה, נה) "כי לי בני ישראל עבדים" וכתוב אחד אומר (דברים יד, א) "בנים אתם לה' אלוקיכם", אלא הכתוב שאמר 'בנים' בזמן שעושים רצונו של מקום, והכתוב שקראם 'עבדים' בזמן שאין עושים רצונו של מקום.

מעשה דהלל

זאת אומרת העיקר של ילדים שיהיו בני תורה ויראת שמים כמו שמצינו שאמרו חכמים (יומא לה:) על הלל הזקן שהיה עני והולך לעבוד, למשל בעד עשרה שקלים ליום. חצי משכרו היה לוקח לפרנסתו וחצי היה נותן לשומר בית המדרש שיתן לו להיכנס. פעם אחת יצא לעבוד ולא מצא מי שיקח אותו לעבוד ולא היה לו מה לתת לשומר, והשומר לא נתן לו להיכנס. מה עשה, הלך ונתלה בארובה כדי שישמע דברי תורה מפי שמעיה ואבטליון. ואמרו חכמים אותו היום ערב שבת היה ותקופת טבת והיה קר מאוד וירד עליו שלג מן השמים וכסהו, וכשעלה עמוד השחר אמר לו שמעיה לאבטליון מה קרה היום, כל יום הבית מדרש מאיר והיום חשוך, שמא מעונן היום? הרימו עיניהם וראו דמות צורת אדם בארובה, עלו ומצאו עליו בערך משקל שלש מאות ק"ג שלג, פרקו השלג ולקחו אותו ורחצוהו וסכו בשמן והושיבוהו כנגד המדורה, ובאותה שעה אמרו שמעיה ואבטליון על בן אדם כזה מותר לחלל עליו את השבת, מכאן אנחנו למדים כמה גדול כח התורה.

עוד דרשו חכמים (בכתובות קיא:) על הפסוק (ישעיה כו, יט) "כי טל אורות טלך וארץ רפאים תפיל", כל המשתמש באור תורה, אור תורה מחייהו, וכל שאין משתמש באור תורה, אין אור תורה מחייהו.

גם מחזיקי תורה יזכו לעולם הבא

ואל יחשוב אדם שרק מי שלומד תורה יזכה לעולם הבא, גם מי שלא לומד ומחזיק ביד לומדי תורה גם הוא יש לו שכר כמו שלומד תורה, (משלי ג, יח) "עץ חיים היא למחזיקים בה", וכמו שמצאנו ביששכר וזבולון בני יעקב אבינו שהיו שותפים. יששכר היה לומד, כמו שכתוב (בראשית מט, יד) "יששכר חמור גרם", וזבולון היה סוחר, כמו שכתוב (בראשית מט, יג) "זבולון לחוף ימים ישכון וירכתו על צידון" והיו מחלקים ביניהם.

ואני מעיד על אבא מארי שפעם אני הייתי שותף עם מישהו בעבודה, והלך הוא ובקש מאחד מנכבדי העיר שלנו שידבר ללבי להכניס אותי לישיבת אוצר התורה. ובאותו הזמן היו משלמים לנו כל חודש בערך מאתיים פראנק. ואבא אמר לו לבן אדם שיבטיח לי שהוא יתן לי שש מאות במקום מאתיים, רק שאני אכנס ללמוד, וכך היה, ואני לא רוצה לספר בשבחים שלו, אבל חכמים אמרו אם יש אדם שלא מכיר בו מה היה ואיך מעשיו של בן אדם, יש דבר שמעיד. מה הדבר שמעיד על בן אדם, החיים שלו. כמו שאמרו חכמים עיקר ביאתו של בן אדם לעולם הזה לקיים מצוות ומעשים טובים, אם עשה כך הוא נפטר ולא חוזר בגלגול, אבל אם בן אדם בא לעולם ולא עושה מה שצריך, הוא חוזר בגלגול.

והביאו חכמים ראיה מארבע פעמים במסורה; (בראשית כו, יג) "הלוך וגדל" – (בראשית יב, ט) "הלוך ונסוע". (בראשית ח, ה) "הלוך וחסר" – (בראשית ח, ג) "הלוך ושוב".

דהיינו, אם ראית אדם שנפטר בגיל ארוך כמו אבא מארי שנפטר בגיל צ"ו שנים, בודאי קיים מה שצריך ואין לו על מה לחזור כמו שכתב במסורה, הלוך וגדל הלוך ונסוע.

אבל אם הוא בא לעולם וחסר מה לתקן, שוב פעם חוזר בגלגול לתקן מה שחסר. וזה שרמז בעל המסורה הלוך וחסר דהיינו הלך ויש לו חסרון – הלוך ושוב, עוד פעם יחזור.

כבוד תלמידי חכמים

גם כן היה תמיד זהיר בכבוד תלמידי חכמים. אין יום שבת שלא היה מארח תלמיד חכם על השולחן שלא יקיים (שמות יח, יב) "לאכל לחם עם חתן משה לפני האלוקים". ודרשו בגמרא (ברכות סד.) וכי לפני האלהים אכלו, והלא לפני משה אכלו, אלא אמרו חכמים כל המארח תלמיד חכם בביתו ומאכיל אותו, כאילו אוכל לפני השכינה.

ועכשיו נחזור למאמר שהתחלתי בו. אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, רבונו של עולם! הורני באיזה דרך אזכה לחיי העולם הבא. אמר לו הקדוש ברוך הוא, דוד! חיי עולם הבא אתה רוצה? צפה ליסורין. המאמר הזה יש בו שתי שאלות. אחת על דוד ואחת על הקדוש ברוך הוא. וכי לא ידע דוד במה זוכין לחיי העולם הבא, והלא יש הרבה דברים שזוכין בהם, יש מצוות ומעשים טובים, ויש תורה שהיא כנגד כל המצוות כולם, כמו שאמרו (פאה א, א) ותלמוד תורה כנגד כולם ואיך דוד שואל במה יזכה לחיי העולם הבא. וגם על הקדוש ברוך הוא קשה שאמר לו צפה ליסורין, היה לו לומר לו תעשה מצוות ומעשים טובים ותזכה לתורה, למה אמר לו צפה ליסורין.

אלא אמרו חכמים שיש הרבה שבילים שכולם חושך ואפילה וחיות רעות ומזיקים רבים וכל מיני צרות. ובזמן שיש רשעים ביניהם שגמרו עונש שלהם ואינם יכולים לצאת עד שהקדוש ברוך הוא שולח צדיק אחד דרך השבילים האלה ומוציא איתו את הרשע שגמר עונשו ומביאו איתו. ואם תאמר למה צריך הצדיק לעבור שמה, אלא אמרו חכמים אין צדיק אשר יעשה טוב ולא יחטא, והקדוש ברוך הוא מעביר אותם שמה בגלל אם יש להם עוון נמחק על ידי הפחד שרואה הצדיק בדרך הזאת, ועל דרך זאת מבקש דוד שלא יראה אותה, ועל זה השיב לו הקדוש ברוך הוא, אם אתה לא רוצה לראות את הדרך הזאת, צפה ליסורין, לפי שאמרו חכמים אפילו אדם יהיה רשע גמור אם באו עליו יסורין, אם באו עליו יסורין בחייו, נמחלין לו כל עוונותיו, כמו שאמר הוא בעצמו בתהלים (צד, יב) "אשרי הגבר אשר תיסרנו יה ומתורתך תלמדנו", בשביל כך אמר לו הקדוש ברוך הוא צפה ליסורין.

משך זמן שעבוד מצרים

נחזור לנושא, "והיה כי ישאלך בנך מחר לאמר מה זאת, ואמרת אליו בחוזק יד הוציאנו ה' ממצרים מבית עבדים". רבותי, אתם יודעים בגלל ארבע תיבות שאמר אברהם אבינו לקדוש ברוך הוא בזמן שהובטחה לו ארץ כנען והוא הטיל ספק בקדוש ברוך הוא, ואמר (בראשית טו, ח) "במה אדע כי אירשנה", אמר לו הקדוש ברוך הוא חייך שחשדת בי, גוזר אני על הזרע שלך יעבוד ארבע מאות שנה, כמו שכתוב (בראשית טו, יג) "כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום וענו אותם ארבע מאות שנה". אבל מצינו שבני ישראל לא עבדו אלא מאתיים ועשר שנים כמו שרמזו חכמים במלים שאמר יעקב לבניו בזמן שהיה הרעב ואמר להם (בראשית מב, ב) "רדו שמה", ולא אמר להם 'לכו', זאת אומרת רק מספר רד"ו דהיינו מאתיים ועשר שנה עבדו.

עוד רמז אחר יש בתהלים, יצחק נכתב באות צד"י, אבל בתהלים כתוב באות שי"ן, ישחק, ההבדל שיש בין אות צ' לבין אות ש' הוא מאתיים ועשר].

אם כן למה יצאו קודם הזמן, אלא אמרו חכמים ב' סיבות בדבר. אחת משום קושי השעבוד שהיו משעבדים אותם, במקום שיעבדו שמונה שעות ביום, היו עובדים יום ולילה. והסיבה השניה אמרו חכמים מחמת התורה שרצו לקבל הוציאם הקדוש ברוך הוא לפני הזמן, כמו שכתוב בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלוקים על ההר הזה, וזה שרמוז במלת 'בחוזק יד', דהיינו קושי השעבוד או בחוזק י"ד – י' ד'ברות.

יהי רצון שתעלה נשמתו למקום שממנה חוצבה ויבקש עלינו רחמים ועל כל ישראל, אמן כן יהי רצון. תם.