מחבר: admin

הרבי הבטיח והשנים חולפות

שאלה: הרבי מליובאוויטש הכריז שהגאולה עומדת לבוא בכל רגע, ומאז כבר עברו כמה שנים והמשיח עדיין לא בא! תשובה: למעשה, הרבי עצמו שאל שאלה זו, והתייחסותו אליה הייתה דו-ערכית. מצד אחד אמר, שאין לו שום הסבר לעיכוב הגאולה, בשעה שכבר התממשו כל הסימנים ו"כלו כל הקיצין". הוא הפך שאלה זו לזעקה גדולה אל הקב"ה – "עד […]

האם היהדות היא 'דת משיחית'?

שאלה: העיסוק המרובה בעניין הגאולה וביאת המשיח מדיף ריח של משיחיות. תשובה: אנחנו חיים בדור של ססמאות ולא תמיד משמעותן ברורה. המושג 'משיחיות' עולה אצלנו בהקשרים שונים, ובחוגים מסויימים נהפך למילה גסה. לבלבול המושגים תורמת גם העובדה, שקבוצת מתנצרים מכנה את עצמה 'יהודים משיחיים', וכך מתלווה למילה 'משיחיות' גם צליל נוצרי. על-כן, הבה נוותר על הססמאות […]

לעשות או לצפות?

האם האמונה במשיח אינה מבטאת המתנה פסיבית וחוסר מעש, במקום לקום ולשנות את המציאות במו-ידינו? יש הרואים סתירה בין ציפייה למשיח ובין עשייה עצמית. אין זה כך. אלה שני היבטים שמשלימים זה את זה. יש דברים שהם בידינו ויש דברים שהם רק בידי הקב"ה, והוא יחולל אותם כאשר ישלח לנו את משיח-צדקנו. אנו צריכים וחייבים […]

פרשת בלק ונצבים

פרשת בלק פרק כד (יד) ועתה הנני הולך לעמי לכה איעצך אשר יעשה העם הזה לעמך באחרית הימים: (טו) וישא משלו ויאמר נאם בלעם בנו בער ונאם הגבר שתם העין: (טז) נאם שמע אמרי א-ל וידע דעת עליון מחזה ש-ד-י יחזה נפל וגלוי עינים: (יז) אראנו ולא עתה אשורנו ולא קרוב דרך כוכב מיעקב וקם […]

נבואות על הגאולה בספר ישעיה

ישעיהו פרק יא (א) ויצא חטר מגזע ישי ונצר משרשיו יפרה: (ב) ונחה עליו רוח ה' רוח חכמה ובינה רוח עצה וגבורה רוח דעת ויראת ה': (ג) והריחו ביראת ה' ולא למראה עיניו ישפוט ולא למשמע אזניו יוכיח: (ד) ושפט בצדק דלים והוכיח במישור לענוי ארץ והכה ארץ בשבט פיו וברוח שפתיו ימית רשע: (ה) […]

המשיח לפי התנ"ך

דמותו של המשיח ויצא חטר מגזע ישי ונצר משרשיו יפרה. ונחה עליו רוח ה' רוח חכמה ובינה רוח עצה וגבורה רוח דעת ויראת ה' והריחו ביראת ה' ולא למראה עיניו ישפוט ולא למשמע אזניו יוכיח ושפט בצדק דלים והוכי ח במישור לענוי ארץ והכה ארץ בשבט פיו וברוח שפתיו ימית רשע והיה צדק אזור מתניו […]

[סנהדרין צח-צט] – יש משיח לישראל

אורך ימות המשיח [צט, א] תניא, רבי אליעזר אומר: ימות המשיח ארבעים שנה, שנאמר [תהלים צ"ה] ארבעים שנה אקוט בדור. רבי אלעזר בן עזריה אומר: שבעים שנה, שנאמר [ישעיהו כ"ג] והיה ביום ההוא ונשכחת צר שבעים שנה כימי מלך אחד. איזהו מלך מיוחד – הוי אומר זה משיח. רבי אומר: שלשה דורות, שנאמר [תהלים עב, ה] ייראוך עם שמש ולפני ירח דור דורים. […]

[סנהדרין צח, ב] ייתי ולא איחמיניה

אמר עולא: ייתי ולא איחמיניה [יבוא משיח ואל אראה אותו]. וכן אמר [רבה]: ייתי ולא איחמיניה.רב יוסף אמר: ייתי [שיבוא], ואזכי דאיתיב בטולא דכופיתא דחמריה [ואזכה לשבת בצל הרעי של חמורו!]רש"י בטולא דכופיתא דחמריה – כלומר אפילו בכך אני רוצה ובלבד שאראנו. חידושי אגדות מהר"ל ייתי ולא אחמניה וכו'. פי' דעת רב יוסף שאמר ייתי ואחמניה ואשב בצל יציאת החמור […]

[סנהדרין צח, א] היום אם בקולו תשמעו / משיח בשער רומי

היום אם בקולו תשמעו הוא אלקינו ואנחנו עם מרעיתו וצאן ידו – היום אם בקולו תשמעו [תהלים צו, ה] רבי יהושע בן לוי אשכח לאליהו [פגש את אליהו], דהוי קיימי אפיתחא דמערתא דרבי שמעון בן יוחאי [שהיה עומד בפתח מערת רשב"י]. . . אמר ליה: אימת אתי משיח [מתי בא משיח]?אמר ליה: זיל שייליה לדידיה [לך שאל את משיח […]

[סנהדרין צח, א] זכו ולא זכו / חמורו של משיח

זכו ולא זכו הקטן יהיה לאלף והצעיר לגוי עצום אני ה' בעתה אחישנה (ישעיה ס, כב): אמר רבי אלכסנדרי: רבי יהושע בן לוי רמי [הקשה], כתיב  בעתה, וכתיב, אחישנה? זכו – אחישנה, לא זכו – בעתה! אמר רבי אלכסנדרי: רבי יהושע בן לוי רמי, כתיב [דניאל ז, יג] ואַרו עם ענני שמיא כבר אנש אתֵה [והנה עם ענני השמים […]