מחבר: admin

מלאכת מעמר – הלכות

מבוא למלאכת מעמר- מלאכת מעמר היא אחת מט"ל אבות מלאכות אסורות מן התורה בשבת. מהות מלאכת מעמר היא, איסוף וקיבוץ דברים שגדלים בקרקע לאחר תלישתם מן הקרקע, שעומדים בפיזור ואוספים אותם יחד עמרים. כגון תבואה לאחר שקצרוה, דרך לאסוף את השיבולים הקצורות ולעשות מהן עמרים עמרים כדי לדוש אותן. וכן פירות האילן לאחר שלוקטים אותם […]

הבאבא סאלי – בעל רוח הקודש האחרון

בכל שנה ושנה בסמיכות לפרשת וארא חל מועד הילולתו של האדמו"ר הקדוש והטהור ר' ישראל אבוחצירא – הבבא סאלי זיע "א ד'שבט .  צדיקים רבים נפטרו לפני בבא סאלי ואחריו, אך טרם שמענו על צדיק ש' עמך בית ישראל' היו ועודם כל כך אדוקים בו ומאמינים בקדושתו עד כדי כך שנשבעים זה לזה בשמו כפי […]

חשיבות מידת הכרת הטוב

חשיבות מידת הכרת הטוב בפרשתנו פרשת וארא התורה מספרת על שבע המכות הראשונות – דם, צפרדע, כינים, ערוב, דבר, שחין, ברד – שהנחית הקב"ה על המצרים הרשעים. בעוד שכל המכות התבצעו על ידי משה רבנו – שלושת המכות הראשונות )דם, צפרדע, כינים( נעשו על ידי אהרן הכהן: לגבי מכת דם נאמר: "אמור אל אהרן קח […]

מעלת התהילים – מעשה שסיפר הרב אביאל חורי שליט"א

מעשה שספר הרב אביאל חיים חורי שליט"א: לפני כמאה שנה בעיר בגדאד, בימיו של הגאון רבינו יוסף חיים, שהיו אז בעיר כמה שווקים, "שוק אל אל סמאק" ה ו א ש ו ק ה ד ג י ם , " ש ו ק א ל ספאפיר" הוא שוק הכלים, וכן "שוק אל חארג'", הוא שוק […]

מעלת התודה

הרב קנייבסקי סיפר סיפור שממחיש היטב את אמירת תודה לבורא: שני יהודים שהגיע זמנם למות, הלכו בדרך, ומשמים כבר שלחו את מלאך המות לקחת את שניהם. והנה עבר לפניהם אדם עוור בשתי עיניו, ואחד מהם נתן לו צדקה. אמר נותן הצדקה לחברו: “תן גם אתה ”. ענה החבר: “ איני מכיר את העוור,אבל מה שנתת […]

תפילת שחרית מוקדמת- ממתי אפשר להתפלל שחרית

תפלת שחרית מוקדמת  רבים שואלים: מאמתי מותר להתחיל בתפילת שחרית?  ישנם אנשים רבים שצריכים להגיע למקום עבודתם בשעה מוקדמת מאד בבוקר, ועלינו לדעת מתי מותר להם להתחיל בתפילת שחרית. תשובה: זמן תפילת שחרית לכתחילה הוא רק לאחר הנץ החמה, והוא זמן ה"זריחה" הנדפס בלוחות השנה. ומצוה מן המובחר להתפלל מיד עם הנץ החמה, וכמו שנאמר […]

סיפורים נפלאים – פרשת וארא

"וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב" רש"י מבאר: וארא אל האבות. כך אנו אומרים גם בתפילת שמונה עשרה: אלוקי אברהם אלוקי יצחק ואלוקי יעקב – להגיד שלכל אחד הייתה השגחה מיוחדת בפני עצמו. ישנם אנשים שכששואלים אותם אם הם שומרי תורה ומצוות, הם משיבים: אתה יודע מי היה סבא שלי?!… הוא היה רב גדול… […]

חינוך ילדים – חינוך או אילוף ?

בהרצאות רבות שאלתי את הקהל: מהו 'חינוך'? היו שענו 'הקניית ערכים'. אמרתי להם: גם האדון הקנה לאריה ערך מסוים, להיות ממושמע. היו שאמרו 'דוגמא אישית'. שאלתי אותם: אם האדון היה קופץ דרך החישוק והאריה אחריו, האם האריה היה הופך להיות מחונך? בוודאי שלא, האריה נשאר מאולף. והיו שתירצו שחינוך זה גם כאשר המחנכים לא נמצאים […]

ההורים חייבים לי…?

ההורים חייבים לי? רוב הזוגות מתחתנים עם גישה של – 'ההורים חייבים לי!'. גישה זו אינה נכונה משתי סיבות: סיבה ראשונה: היא מפתחת תלות כלכלית בהורים ואז 'בעל המאה הוא גם בעל הדעה'. כלומר, מי שנותן כסף ותמיכה לזוג, גם קובע להם ומתערב בחייהם. סיבה שניה: כשההורים לא ממלאים את הציפיות הכלכליות, נוצרת אכזבה ומתחילות […]

מציאות הבורא – פרשת וארא

בפרשתנו פרעה סופג 7 מכות מתוך 10 המכות שהביא הקב"ה עליו ועל עמו לאחר התעללות בעם ישראל במשך כ-58 שנה בקריאה שטחית של הפרשה אנו לומדים שהוויכוח בין משה לפרעה היה האם לשלוח את עם ישראל ולהוציאו ממצרים או לא.  לכן בכל מכה ומכה פרעה מקשה את ליבו ומתחרט ואז מגיעה המכה הבאה, ושוב הוא […]