תגית: פרשת השבוע

פרשת וארא – אור החיים הקדוש

א( אור החיים הקדוש – עליית ראשון- ביאור נפלא בדברי רז"ל 'גילו ברעדה' במקום גילה שם תהא רעדה: ' וַיְדַ בֵּר אֱ ֹלקים אֶ ל מֹשֶ ה וַי ֹּאמֶ ר אֵ לָיו אֲ נִי יְקוָק' )וארא ראשון ו' ב' (. שואל רבינו אור החיים הקדוש זיע"א מה בא ללמדנו הכתוב שהאלקים מדבר לאמר שהוא הוי"ה […]