קטגוריה: מקורות

גימטריה

מה זה גימטריה גימטריה, בעברית : גמטריא או גימטריה , ברבים גמטראות או גימטריאות , גימטריות . גימטריה היא נוהג להקצות ערך מספרי לשם, למילה או לביטוי לפי צופן אלפאנומרי. מילה בודדת יכולה להניב מספר ערכים בהתאם לצופן שבו נעשה שימוש. צפנים אלפאנומריים עבריים שימשו כנראה מבריאת העולם, ואומצו על ידי תרבויות שונות. גימטריה עדיין […]

הלכות מלכים פרק יא,יב – רמב"ם

הלכות מלכים פרק יא א. המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות דוד ליושנה לממשלה הראשונה, ובונה המקדש ומקבץ נדחי ישראל, וחוזרין כל המשפטים בימיו כשהיו מקודם, מקריבין קרבנות, ועושין שמטין ויובלות ככל מצותה האמורה בתורה, וכל מי שאינו מאמין בו, או מי שאינו מחכה לביאתו, לא בשאר נביאים בלבד הוא כופר, אלא בתורה ובמשה רבינו, […]

הלכות תשובה פרק ח,ט – רמב"ם

הלכות תשובה לרמב"ם (א) הטובה הצפונה לצדיקים היא חיי העולם הבא והיא החיים שאין מות עמהן והטובה שאין עמה רעה הוא שכתוב בתורה למען ייטב לך והארכת ימים מפי השמועה למדו למען ייטב לך לעולם שכולו טוב והארכת ימים לעולם שכולו ארוך וזהו הוא העולם הבא שכר הצדיקים הוא שיזכו לנועם זה ויהיו בטובה זו […]

הקדמה למסכת סנהדרין – רמב"ם

כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא שנאמר ועמך כו' – ראיתי לדבר בכאן בעיקרים רבים באמונה גדולים ונכבדים עד מאד. הוי יודע כי בעלי התורה נחלקו דעותיהם בטובה שתגיע לאדם בעשיית המצות שצונו בהם הש"י ע"י משה רבינו ע"ה וברעה שתמצא אותו, כשיעבור עליהם מחלוקת רבות מאד לפי השתנות שכליהם, ונשתבשו בהם הסברות שיבוש גדול […]

אגרת תחיית המתים – רמב"ם

דע אתה המעיין שכונתנו בזה המאמר היא לבאר מה שנאמינהו בזאת הפנה אשר נפלו בו דברים בין התלמידים והיא תחית המתים. ואין בזה המאמר דבר נוסף כולל על כל מה שאמרנוהו בפירוש המשנה והחבור אבל יש בו כפל ענינים והארכה המונית ותוספת ביאור יבינוהו הנשים והסכלים לא זולת זה. ואומר שתחית המתים המפורסמת והנודעת באומתנו המוסכם […]

שער הגמול להרמב"ן ז"ל

והנה כבר נתבארה אמונתנו בגן עדן ונרמזה כפי הראוי ועכשיו נחזור לשכר הגדול שהוא העולם הבא. והנה דבר ידוע הוא כי הזוכה שבדברי רבותינו הוא המזומן לחיי העולם הבא, והמתברך מהם אומרים עליו זכרו לחיי העוה"ב, ועיקר השכר אצלם בכל המצות הוא העוה"ב כמו שאמרו ותשחק ליום אחרון שכל שכרן של מצות אינו אלא לעוה"ב, […]