קטגוריה: מאמרים

יעמוד מלך

כשאנו חושבים על המשיח, המחשבה היא על עולם חדש ודברים מופלאים, אבל בראש ובראשונה המשיח הוא בפשטות – מלך, וביאת המשיח פירושה החזרת מלכות דוד ועמידתו של מלך שינהיג את עם-ישראל ואת העולם כולו. מדוע נזדקק למלך כאשר יתוקן העולם וכל בני-האדם יימשכו מאליהם אחר הטוב, האמת והצדק? התשובה הפשוטה היא שתיקון העולם לא ייעשה […]

חידוש הגאולה

לכל דבר בעולם נקבעה תכלית מיוחדת. גם לעם-ישראל ולעמי העולם תפקידים נבדלים זה מזה. תפקידם של היהודים להיות "ממלכת כוהנים וגוי קדוש" (שמות יט,ו), ותפקידם של הגויים להבטיח את יישובו התקין של העולם, "לשבת יצרה" – ליישב את העולם ולעשותו עולם שטוב לחיות בו, עולם של אמונה בבורא עולם, עולם של צדק ויושר. התורה והמצוות […]

רמה חדשה בתורה

בימות המשיח יגיע לימוד התורה למלוא שלמותו. הקב"ה יסיר מעם-ישראל את כל המניעות וההפרעות החיצוניות, וממילא יהיו היהודים "פנויין בתורה וחכמתה" (כלשון הרמב"ם בסיום ספרו), ועל-ידי כך "יהיו ישראל חכמים גדולים ויודעים דברים הסתומים". מכיוון שלא יהיו הפרעות וטרדות, יוכל כל יהודי להגיע לדרגה העליונה ביותר של 'תורתו אומנותו' ולהשיג את אור התורה במידה השלמה […]

שלום בינינו

בסיום ספרו הרמב"ם מתאר את דמות העולם בימות המשיח: "לא יהיה שם לא רעב ולא מלחמה, ולא קנאה ותחרות, שהטובה תהיה מושפעת הרבה, וכל המעדנים מצויין כעפר. ולא יהיה עסק כל העולם אלא לדעת את ה' בלבד. ולפיכך יהיו ישראל חכמים גדולים ויודעים דברים הסתומים וישיגו דעת בוראם כפי כוח האדם, שנאמר: כי מלאה הארץ […]

עומק הידיעה

בסיום ספרו הרמב"ם מתאר את דמות העולם בימות המשיח: "לא יהיה שם לא רעב ולא מלחמה, ולא קנאה ותחרות, שהטובה תהיה מושפעת הרבה, וכל המעדנים מצויין כעפר. ולא יהיה עסק כל העולם אלא לדעת את ה' בלבד. ולפיכך יהיו ישראל חכמים גדולים ויודעים דברים הסתומים וישיגו דעת בוראם כפי כוח האדם, שנאמר: כי מלאה הארץ […]

גילוי האמת

גילוי פנימיות התורה קשור קשר הדוק עם הגאולה. בספר הזוהר ('רעיא מהימנא' פרשת נשא, חלק ג, עמ' קכד,ב) נאמר במפורש: "בגין דעתידין ישראל למטעם מאילנא דחיי, דאיהו ספר הזוהר, יפקון ביה מן גלותא ברחמים" (=בזכות שעתידים ישראל לטעום מאילן החיים, שהוא ספר הזוהר, יֵצאו מהגלות ברחמים). ואכן, לימוד פנימיות התורה נחשב אחד האמצעים החשובים לזירוז […]

עולם התיקון

בספרי הקבלה והחסידות מופיעים פעמים רבות המושגים 'עולם התוהו', 'עולם התיקון', 'שבירת הכלים'. העולם שלנו נקרא 'עולם התיקון' ומהות עבודתנו כאן לתקן את 'שבירת הכלים' שנגרמה ב'עולם התוהו' – ואז בעצם באה הגאולה. הבריאה המוּכרת לנו, עם העולמות הרוחניים הקשורים בה, היא למעשה שלב שני של ההתהוות (זה אחד ההסברים להתחלת התורה באות ב', לאמור: […]

גאולה מתוך שלום

כאשר ביקש דוד המלך לבנות את בית-המקדש, אמר לו הקב"ה: "דם לרוב שפכת ומלחמות גדולות עשית, לא תבנה בית לשמי, כי דמים רבים שפכת ארצה לפניי" (דברי-הימים-א כב,ח, וכן בהמשך כח,ג). המפרשים (מצודת-דוד ורד"ק שם) מסבירים, שאף-על-פי שהמלחמות שנלחם דוד המלך היו מלחמות ה', מלחמות צודקות והכרחיות, בכל-זאת היה בכך פגם לעניין בניין בית-המקדש, "שהוא […]

שילוב הדרכים

ארבע גלויות גלה עם-ישראל, אך יש קשר מיוחד בין הגלות הראשונה לגלות האחרונה ובין הגאולה הראשונה לגאולה האחרונה. הגאולה ממצרים והגאולה הקרובה הן חטיבה אחת, שלמות אחת – גאולת מצרים היא ההתחלה, והגאולה הקרובה היא סיומו של התהליך כולו. לכן נאמר (מיכה ז,טו) "כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות", וכמו-כן אמרו חז"ל (שמות-רבה פ"ב,ד): "גואל […]

קרבנות לעתיד

הרמב"ם פותח  את הגדרת תפקידו של המשיח במילים האלה (בתחילת פרק יא מהלכות מלכים): "המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות דוד ליושנה… ובונה המקדש… וחוזרין כל המשפטים… מקריבין קרבנות וכו'". ואכן, כשאנו מבקשים על הגאולה ועל בניין בית-המקדש, העיקר הוא – חזרת הקרבנות. קין והבל, נוח, האבות – כולם הקריבו קרבנות. אחת העבודות העיקריות של […]