שבת שובב"ים

ראה אחי ולמד כי ישנו קשר אדוק בין לימוד הלכות השבת בכלל ושמירת דקדוקיה ומצוותיה בפרט, לקדושת האדם בכלל ובפרט לקדושת הברית ויען כי אנו נמצאים בתקופת השובבי"ם אשר נמסר לנו מהאר"י הקדוש כי הם ימים מסוגלים להתעלות רוחנית ולתיקון הפגם הידוע נביא מעט מדברי רבותינו הקדושים ללמד על הקשר הנ"ל למען נדע לנצל השבתות הללו בכל האפשר ובכלל להרים קרנה של שבת קודש, אשר סגולתה ומעלתה לאין ערוך ומי יבין וכפי שכתב רבינו אהרן ראטה זצוק"ל )טהרת הקדש "תשובות סגוליות"( וז"ל "והנה אחי אהובי ענין שמירת שבת כהלכתה הוא ענין גדול ונורא ועצום אשר אין בכחי לבאר לפרש אפילו אפס קצת ממנו ובאתר, וביותר ביעורין דאשא מאי לבר נפחא למיעל לתמן, ע"כ. ומדברי קדשו נשכיל לדעת כי קדושת השבת נשגבה מאד מאד ועל אף שאין מאיתנו יודע עד כמה בכל זאת נשבר האזן בכדי לתת דעתינו יותר בשמירת הלכותיה בתוספת קדושה ועונג ונדע כי עולים הם מעלה מעלה עד רום המעלות. וז"ל בעל ה"אגלי טל" בהקדמה: ובחרתי להדפיס תחילה בהלכות שבת יען שבש"ס )סוטה לז.( שכל מצוה ומצוה נכרתו עליה ארבעה בריתות: ללמוד וללמד לשמור ולעשות ומבואר שללמוד וללמד הוא מחלקי המצוה ומובן שכשם ששמירת שבת שקול ככל המצוות, כן ללמוד וללמד בהלכות שבת שקול כללמוד וללמד בכל המצוות. ועוד כי שבת במרה נצטוו ובזוהר חדש )דפוס אמסטרדם כ"ו( בעניין שבת במרה נצטוו שהיו נחוצים למצות שבת לתיקון מכירת יוסף כי צדיק ושבת וברית חד, ובזה יובן כי שבת נחוץ לתיקון הברית וממילא גורם שמירת הברית. ובזה יובן מאמר חכמינו ז"ל )שבת קי"ח( ששבת מביאה גאולה ע"פ דברי האר"י ז"ל בפסוק "כי גר יהיה זרעך" שכל הגלויות באים מחמת פגם הברית ממילא שבת שמתקן זה הפגם מביא גאולה וע"פ זה יובן נחיצות הלימוד בהלכות שבת לתיקון פגם זה, כי ת יקון הברית תלוי ביותר בלימוד התורה וביותר בלימוד התורה בעיון עכ"ל. ושם מבאר כי היות ואותו הקלקול מהפגם נעשה במוח כנגד זה בעיון ההלכה שהוא במוח אפשר לתקן ומסכם ואומר כי יובן שהלימוד ועיון בהלכות שבת שמצות שבת בעצמה היא תיקון על פגם הברית על אחת כמה וכמה שהלימוד הזה הוא תיקון עצום לחטא זה ואף שלאו כל אדם זוכה ללמוד תורה לשמה שמתוך שלא לשמה בא לשמה עכת"ד. ואמרו חז"ל )שבת קיח( כל המשמר שבת כהלכתה אפילו עבד עבודה זרה כדור אנוש מוחלין לו. ע"כ. וכתב בעל ה"נתיבות שלום" וז"ל הנה ג' העבירות עבודה זרה, גילוי עריות ושפ יכות דמים הם החמורות שבחמורות שדינם יהרג ואל יעבור והטעם מפני שע"י ג' עבירות אלו נהיה יהודי מנותק לגמרי מה' יתברך וכו'… והביאור כמה גדול כל-כך כח השבת. לפי שהשבת הקדושה היא תכלית קיום הבריאה כמש"כ האור- החיים הק' שבלא שבת אין קיום לבריאה וכמו-כן בפנימיות העניינים, תכלית הבריאה מתקיימת ע"י השבת קודש וכיון שבכלל תכלית הביאה הוא לבלתי ידח ממנו נידח, שזה רצונו יתברך אשר אפילו מי שכבר נדח ג"כ יהיה לו תיקון, על-כן בכח השבת הקדושה שהיא קיום הביאה, אפילו מי שכבר נתנתק ח"ו מה' יתברך יש לו תיקון בזה יום גדול וקדוש שבו יחזור לשרשו ונהיה שוב דבוק בשכינה הקדושה עכ"ל. ומבאור מדברי קדשם כי השבת הקדושה היא תיקון לכל- ואף לעבירות החמורות והקשות ביותר, בכח השבת לאחד שוב בין המלך קוב"ה לבניו ישראל, לנתץ ולנפץ את כל המסכים המפרידים מחמת העוונות ולהמשיך קדושה יתירה. וממילא מובן מה ששמעתי אומרים כי אין היהודי אחר צאת השבת כפי שהיה קודם כניסתה שכן בכח השבת לחולל התעלות קדושה בתכלית, ונמצא שזה אחר השבת ברמה רוחנית גבוהה הרבה יותר מקודם ועל-אף שאין אנו חשים זאת בחוש, אך לפניו יתברך הכל גלוי וידוע. יהי רצון שיזכנו ה' יתברך לשמירת שבת כהלכתה ובמהרה בימינו לעולם שכולו שבת.

שבת שלום ומבורכת רפאנ"י.

מטרתנו

אנו רוצים להגדיל תורה ולהאדיר

מי אנחנו

יהודים פשוטים

רק השם

בשם השם נעשה ונצליח

לשאלות ניתן ליצור קשר