עצות מהרב – הרב עמיחי דואן

עצות מהרב

מה עיקר הנצרך מאתנו בשבת ? שמעתי מהגר"א נבנצאל שליט"א, שאמר בשם מו"ר הרב דסלר זצ"ל, שהגם שיש מצווה לאכול חמין בשבת , אבל יש להיזהר שלא להכניס את השבת לתוך החמין ולאכול אותה עמו ( עי' מכתב מאליהו ח"א, עמוד 227 ) , כלומר צריך להיזהר שלא לעשות מהעקר טפל ומהטפל עיקר, שהרי השבת היא לא רק יום מנוחה ואכילה, אלא יום של קדושה והתענגות על ה', לכן יש לכנס שיעורי תורה ברבים, בשעות של הצהריים, לקבוע דרשה, לקדש שם שמיים , ללמוד הרבה תורה, ולא להעמיס על הקיבה, שהרי האוכל מביא את השינה, אלא יאכלו דברים מענגים ולא יגררו אחריהם, והעצה היא בקביעת חברותות, שיעורים , כינוסים לשם שמיים, וכך הדבר יחיש גאולת ישראל בקרוב ממש ברחמים . ראה בטור סימן רצ, וביאור דבריו במרן הב"י אות ב' ) שהוא מעניין המלכת ה' בעולם .

מעשה באשה שלא הצליחה  להיגמל מעישון בשבת –מעשה בזוג שהיו בקיבוץ וחזרו בתשובה והאישה לא הצליחה להיגמל מעישון בשבת , הלכו להגרי"ש אלישיב זצ"ל שהורה לברר האם אימה וסבתא היו יהודים, ונמצא שהסבתא היתה מתנדבת גויה שנתנו לה תעודת גיור, ובסוף אמר הגרי"ש זצ"ל : " באו וראו חסדי ה' יתברך. כפי שהבנתי האשה הזאת מבקשת לעשות רצון קונה, והראייה שעזבה את כל אורח החיים הקודם , אבל הבורא , היודע מראשית עד אחרית , ידע שהאישה הזאת היא בת עם זר, וכשהיא תשמור שבת, היא תהיה חייבת מיתה" הורה להשלים גיור כהלכה ואז נגמלה מהעישון וכך היה. ראה ופריו מתוק ( בראשית, עמוד 104 )

עצות מהרב

כיצד אפשר לזכות שהילדים שלנו לא יראו רופאים החורף הזה ?

חז"ל הקדושים במדרש ( שיר השירים רבה פרשה ו, אות יא ) בית שסגור לצדקה פתוח לרופאים , ובית שפתוח לצדקה סגור לרופאים . הוב"ד ילקו"י אבילות ( עמוד נג, הערה יח  ) .

ובימים אלה ממש שולחים מסרונים של חיסונים על דבר נגע השפעת ח"ו וחיסוני "נגד שפעת לילדים "  ,ואילו  והעצה היא , להרבות צדקה, כמו שצריך ע"פ ההלכה שהיא הציווי לדבר ה' בארץ, וה' הטוב יזכה אותנו להכיר רק את מחלקת יולדות בנסיבות המשמחות ,כמו שאמרו רבותינו (יבמות סב ע"א ) : " אין בן דוד בא – עד שיכלו כל נשמות שבגוף" , בלידות קלות ומהירות כהטלת ביצת התרנגולת ושה-טיפת חלב היחידה שנכיר תהיה רק "דבש וחלב תחת לשונך" ואת רקת נכיר רק ממה שלמדו אותנו חז"ל בבבלי ובירושלמי.

לישון מתוך דברי תורה – ידוע שהרגעים שבהם הנשמה יוצאת מהגוף היא זמן השינה ונראה שדברי התורה מעלים את הנשמה ישירות למקומה בטח למעלה , ועל רבינו ה באבא סאלי זצ"ל כתוב (  ישראל סבא קדישא, עמוד 143 ) : " תמיד נהג רבינו להירדם מתוך דברי תורה, לשם כף נהג רבינו להביא תלמידים מן הישיבה שיקראו לפניו עד שיירדם " .