נוסח הזמנה למשפט – יום הדין

נוסח ההזמנה שלפנינו ,(מובא בספר לקח טוב) המופנה בזאת לכל אחד ואחד מאתנו ,יסייע לנו בודאי לחוש ולהרגיש לקראת מה אנו הולכים.

א 'לחודש אלול אל כל איש ישראל, הנך נקרא בזה להתייצב למשפט ,אשר יערך בימים א 'וב ' בתשרי בשנה החדשה הבאה עלינו לטובה. אתה מואשם באי שמירת חלק ניכר מסעיפי ארבעת חלקי השולחן ערוך ,לדוגמא הננו מביאים כאן כמה מהתביעות העיקריות:

א .ביטול תורה.

ב .חטאי הלשון ,כלשון הרע ,ליצנות ,שקר ועוד.

ג .עניינים שבין אדם לחברו ,כהלבנת פנים ,פגיעה בחבר ועוד.

ד .זלזול בממונם של אחרים.

צפוי עיון מחודש בחלק שלך בעולם הבא ,בין שאר העונשים האפשריים:

א .עונש מיתה ח"ו.

ב .מחלות ויסורים.

ג .עוני ,צער וגלות.

עליך להופיע לפני השופט באופן אישי ,ללא כל יועצים ומלווים .יצויין, כי חומר התביעה הוכן בדקדוק רב ,לאחר מעקב ממושך אחרי מעשיך ביום ובלילה .ומכיון שאין לפקפק באמיתות העובדות ,אין כלל מקום לויכוחים או להתנצחויות , אי לכך הנך נתבע על ידי מידת הדין להודות באשמה ,כדי שלא להגדיל את חומרת האשמה.

לבקשת הסנגוריה [מידת הרחמים ] ניתנה לך ארכה של שלושים יום, כדי לאפשר לך לעיין בגליון האישום ולהכין כתב הגנה .פסק הדין יינתן בו ביום ,ובמידת הצורך תינתן לך ארכה נוספת של עשרה ימים.

הערה :מתוך התחשבות במעמדך המיוחד כנתין בתחום שיפוטו של שופט כל הארץ ,מעונקת לך אפשרות יוצאת מהכלל להביא לכך שינהגו עמך לפנים משורת הדין .אם תענה על הדרישות תוכל להמתיק את דינך או לבטלו כליל ,ואף להפנותו לטובתך ! עליך לפנות בהקדם ללמוד הלכות תשובה ברמב"ם או לרבנו יונה גירונדי בספרו שערי תשובה לשם קבלת פרטים והנחיות.