מתכון לגאולה

איך מתכוננים?

הגאולה היא לא בשמים, וכל מעשה טוב מזרז את בואה. צריך להתמלא ציפייה, ללמוד את ענייני הגאולה ולהבין את משמעות התקופה שבה זכינו לחיותחשוב להקפיד במיוחד על מצוות ומעשים טובים המזרזים את הגאולה.

כולנו יכולים לזרז את הגאולה וכולנו צריכים להתכונן לקראתה. הרי עוד מעט היא תבוא, וכל אחד ואחד מאיתנו ודאי ירצה להרגיש שעשה משהו לקראת היום הגדול.

הרבי מליובאוויטש הצביע על כמה דרכים שבאמצעותן יש להתכונן לגאולה:

  • מודעות נפשית – פשוט להיות מוכנים לכך, לחשוב על כך, להרגיש כפי שצריך להרגיש בתקופה כה מופלאה.
  • ציפייה דרוכה– עצם הציפייה לבוא הגאולה – מזרזת אותה. אם המשיח מתמהמה – אנו מגבירים את ציפייתנו לבואו. אנו יודעים ומאמינים שהגאולה קרובה-קרובה, ועלינו להתמלא ציפייה ותקווה.
  • עיון בנושאי הגאולה – ללמוד ולהכיר את הנושאים של ביאת המשיח והגאולה. עכשיו, לקראת הגאולה, עלינו ללמוד את המקורות הדנים בסוגיות אלה, כדי שנדע לקרוא נכון את האירועים המתרחשים סביבנו.
  • לבקש – גאולת מצרים באה כאשר עם-ישראל זעק אל ה' וביקש להיגאל. גם אנו צריכים לפנות לקב"ה בתפילה ובבקשה שימהר לשלוח לנו את משיח-צדקנו ולהביא את הגאולה, כי חבל על כל יום שהגאולה מתמהמהת.
  • מעשים טובים – מי יודע, אולי חסרה רק פעולה טובה אחת שלך, כדי שתבוא הגאולה? עלינו להוסיף במעשים טובים – בין אדם לחברו ובין אדם למקום – מתוך כוונה מיוחדת להחיש את הגאולה. כל מעשה טוב, כל עזרה לזולת, כל פרוטה שתורמים למטרות צדקה, כל הוספה בלימוד תורה ובקיום מצוות וכדומה – מקרבים את הגאולה.

מצוות לזירוז הגאולה

חז"ל ציינו כמה מצוות שיש בהן סגולה מיוחדת לקירוב הגאולה. נציין כמה מהן:

אהבת-ישראל

מאחר שהחורבן נגרם בעוון שנאת-חינם, תקנתו היא על-ידי אהבת-חינם. אהבת-חינם פירושה – אהבה ללא תמורה. מניעת שנאה ומחלוקת היא גם הכנה לימות המשיח, שבהם לא יהיו שנאות ומלחמות. יש לאהוב יהודי גם אם קשה למצוא סיבות לאהבו. יש לאהבו כי הוא יהודי, אח – יהיו תכונותיו אשר יהיו ויהיו מעשיו אשר יהיו.

צדקה

זו אחת המצוות הגדולות ויש בה סגולה מיוחדת לקרב את הגאולה, וכפי שנאמר (ישעיה א,כז): "ציון במשפט תיפדה ושביה בצדקה". וכן אמרו חז"ל (בבא-בתרא י,א): "גדולה צדקה שמקרבת את הגאולה". יש לתת צדקה בכל יום חול (בערבי שבתות וחגים – לתרום סכום כפול, גם עבור השבת או החג). חשוב מאוד שתימצא בבית קופת-צדקה, אשר לתוכה אפשר לתרום מדי פעם. גם במכונית מומלץ להחזיק קופת-צדקה.

שמחה

רק בזמן הגאולה תהיה השמחה שלמה, כפי שנאמר (תהילים קכו,ב): "אז יימלא שחוק פינו", ועל-ידי השמחה אנו מושכים את הגאולה אלינו. רמז לכוחה של השמחה אפשר למצוא גם בכך, שאותיות-היסוד של המילה שמחה – שמח, הן אותיות-היסוד של המילה משיח – משח. כמו-כן, 'משיח' מורכב מאותיות – ישמח.

פנימיות התורה

לימוד תורת החסידות, פנימיות התורה, יש בו סגולה מיוחדת לקרב את הגאולה. תורה זו, שהייתה נסתרת שנים רבות, נתגלתה על-ידי האריז"ל, ואחר-כך על-ידי הבעל-שם-טוב ותלמידיו, דווקא משום שהיא בבחינת הכנה לקראת הגאולה, והיא כעין 'טעימה' מהתורה שתתגלה בשלמותה בימות המשיח.

תשובה

חז"ל אמרו: "ישראל עושים תשובה – ומיד הם נגאלים". תשובה אין פירושה דווקא מהפכים דרמטיים. מהות התשובה – תפנית, החלטה שמקבל האדם להשתפר, לתקן את עצמו. כל פעולה קטנה וכל מעשה טוב, זה חלק מהתשובה שיכולה להביא את הגאולה.

יחדיו נהיה שותפים בתהליך הגאולה!