מה יקרה בתקופת הגאולה?

ככלל, קשה להפיק מהמקורות תיאור מדוייק ושלם של ימות המשיח. יש גם מקורות סותרים. קשה גם לדעת מה נאמר בלשון מטאפורית (כמשל וכדימוי) ומה אכן מבטא תיאור מהימן של מציאות. הדברים גם תלויים הרבה מאוד בנו. בזכות מעשינו הטובים אנו יכולים לדלג על התקופה ה'טבעית' ולהיכנס מיד לתקופה המופלאה העל-טבעית.

מקובל לחשוב, שימות המשיח מתחלקים לשתי תקופות עיקריות. בתחילה יישאר העולם במתכונתו הבסיסית אבל יתנהל כעולם נכון ומתוקן, ואילו בתקופה שלאחריה ישתנו גם גדרי הטבע.

בלי שנאה, בלי מחסור

על התקופה הראשונה אומר החכם שמואל, מגדולי חכמי התלמוד: "אין בין העולם הזה לימות המשיח אלא שעבוד מלכויות בלבד" (מסכת ברכות לד,ב; ועוד). כלומר, כל ההבדל בין ימינו אלה לימות המשיח מתבטא בכך, שעכשיו אנו משועבדים למלכויות אחרות, ואילו בימות המשיח לא יהיה עם-ישראל נתון למרותם של אחרים.

ברוח זו מתאר את הדברים גם הרמב"ם: "אל יעלה על הלב שבימות המשיח יבטל דבר ממנהגו של עולם, או יהיה שם חידוש במעשה בראשית, אלא עולם כמנהגו נוהג" (הלכות מלכים פרק יב הלכה א).

על-פי תפיסה זו, ימות המשיח פירושם – עולם מתוקן: לא יהיו מלחמות ושנאות, עוני ומחסור, רוע ורשע. תחדל העוינות לעם היהודי, ייבנה המקדש והעם כולו יתקבץ לארץ-ישראל ויחיה כאן לבטח. כל המשאבים האנושיים וכל הכלים הטכנולוגיים יופנו אך ורק לפעילות חיובית ולהפצת ערכי האמת, הטוב והצדק.

העולם המופלא

זה יהיה השלב הראשון. בשלב השני עתיד העולם להיכנס לעידן חדש, שבו תשתנה גם המציאות הטבעית. השינויים יקיפו את כל מרכיבי הבריאה, ולמעשה זה יהיה עולם חדש לגמרי. הנה מבחר מתיאורי הנביאים וחז"ל שמבטאים את העולם החדש:

אין מחלות

הרופאים ייאלצו לעשות הסבה מקצועית ותעשיית התרופות תיעלם. ניפרד לצמיתות מהמחלות ומהמרכזים הרפואיים. הכול יהיו בריאים תמיד ולא יידעו מחלה. וכך נאמר בדברי הנביאים: "אז תיפקחנה עיני עיוורים, ואוזני חרשים תיפתחנה. אז ידלג כאייל פיסח, ותרון לשון אילם" (ישעיה לה,ה-ו). הרפואה תבוא בזכות הארה אלוקית מיוחדת במינה: "וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה ומרפא בכנפיה" (מלאכי ג,כ). המחלות משקפות את העולם הקיים, שהוא חולה ובלתי-תקין. ברגע שיגיע העולם לתיקונו, לא יהיה עוד דבר שיפר את ההרמוניה שלו. גם גוף האדם יתפקד כראוי ויעמוד בפני כל גורמי המחלות.

אין מוות

בזמן הגאולה יחדלו בני-האדם למות אלא יחיו לנצח. וכך נאמר: "בילע המוות לנצח ומחה ה' אלוקים דמעה מעל כל פנים" (ישעיה כה,ח).  במדרש נאמר: "בעולם הזה, על-ידי יצר-הרע השנים מתקצרות, אבל לעתיד-לבוא – בילע המוות לנצח" (תנחומא סוף פרשת יתרו).

פירות חדשים

החקלאות עתידה להשתנות לחלוטין. לא עוד עשבים שוטים ומזיקים למיניהם. לא עוד "בזיעת אפיך תאכל לחם". האדמה תהיה פורייה במידה שלא תיאמן ותניב יבולים מופלאים. כך תיראה החיטה העתידית: עתידה חיטה שתיתמר כדקל ועולה בראש הרים… עתידה חיטה שתהיה כשתי כליות של שור הגדול" (שבת ל; כתובות קיא,ב; ועוד).

גם סל הפירות שלנו יתעשר במגוון פירות חדשים לחלוטין, שכן האורן והברוש, האלה והאלון ייתנו פרי- מאכל: "עתידין כל אילני-סרק שבארץ-ישראל שייטענו פירות" (סוף כתובות).

יש למה לצפות

חז"ל מוסיפים ומתארים שינויים נוספים רבים שיתחוללו בעולם. השמש והירח יאירו באור שונה לגמרי; מעיינות בריאים יפרצו במקומות שונים; ההיריון והלידה יהיו מהירים לאין-ערוך ובלא צער וסבל; ועוד ועוד. שווה לחכות!

עולם שכולו טוב

הגאולה תביא את העולם למצב שיהיה בו רק טוב, בלי רוע וזדון. הגאולה אמורה לגאול את העולם מכל הדברים הרעים והשליליים שבו, וליצור עולם מתוקן וטוב. אולם כפי שהדבר נראה מהמקורות, שינוי זה לא יבוא במהפך חד, אלא בתהליך מתמשך שיש בו כמה וכמה שלבים.

בשלב השלם והסופי של הגאולה אכן לא תישאר כלל מציאות של רע בעולם, כפי שנאמר (זכריה יג,ב): "את רוח הטומאה אעביר מן הארץ". לא יהיה עוד רע, ולא יהיה גם יצר-הרע, כפי שאומרת הגמרא (סוכה נב,א): "לעתיד לבוא מביאו הקב"ה ליצר-הרע ושוחטו". אז גם לא יהיה צורך בכל מערכות הצדק, שתפקידן למנוע עוול ורשע, כפי שמפרש הרד"ק על הפסוק (ישעיה א,כו) "ואשיבה שופטייך כבראשונה ויועצייך כבתחילה": "זה יהיה בימות המשיח, שיכלו הרשעים כולם, ושארית ישראל לא יעשו עוולה ולא ידברו כזב". אך כל זה יהיה בסוף תהליך הגאולה, ואילו בשלביה המוקדמים יותר עדיין תישאר התמודדות בין הטוב לבין הרע.

שני שלבים

בשלב הראשון של הגאולה, עם בואו של משיח-צדקנו, אמורה להתנהל מלחמה גדולה בין הטוב לבין הרע. כך יש לראות את כל המקורות המדברים על מלחמותיו של המלך המשיח ברשעי הגויים וברשעי ישראל. בשלב הזה יכולה לבוא אפילו התעצמות מיוחדת של הרע, האוזר את כל כוחו לקראת המאבק המכריע. אולם בסופו של דבר יכריע המשיח את הרע ויכניעו תחת ידיו.

אחרי-כן ייפתחו שני שלבים מבחינת העברת הרע. בתקופה הראשונה, הנקראת 'ימות המשיח', עדיין לא ייעלם הרע לגמרי מן העולם, אלא ייפסק ערבוב התחומים שקיים כיום בין הטוב לבין הרע. יחזרו ויתקיימו הגבולות שנבראו ביניהם (כמו קודם חטא עץ-הדעת). עם-ישראל כבר לא יהיה נתון לשלטון הרע. בספר הזוהר נאמר, שהרע יתרכז אז רק בקרב ה'ערב-רב'.

זה יהיה שלב תיקונו של הרע, ויהיה לו אז תפקיד חיובי. אחד הכינויים של הרע הוא – 'קליפה'. קליפה כשהיא לעצמה איננה דבר רע – היא שומרת ומגינה על הפרי. הבעיה נוצרת כאשר היא מתערבבת בתוך הפרי ולפעמים משתלטת עליו. לכן בימינו, ה'קליפה' היא גורם שלילי, מכיוון שהרע מעורבב בתוך הטוב, ובמידה מסויימת אף גובר עליו. אבל בימות המשיח, כשהרע יתייצב על מקומו, יהיה אפשר להשתמש בסגולותיו המיוחדות (למשל, העוצמה המיוחדת שיש לרע, השאפתנות שלו וכדומה) כדי להרים את הטוב לגבהים נעלים יותר.

יסתיים המאבק

השלב השני בסילוק הרע יתקיים בתקופה השנייה שלאחר ימות המשיח. זו התקופה של תחיית המתים, שהיא למעשה עולם חדש לגמרי. אז יועבר הרע לגמרי מן העולם ויחדל מלהתקיים בשום צורה שהיא. בשלב הזה הרע יסיים את תפקידו, והטוב יישאר לבדו, כמציאות האחת והיחידה. האמת האלוקית – היא לבדה תשלוט בכל המציאות.

לכן, עולם התחייה הוא התכלית של כל הבריאה. מטרת הבריאה היא לעשות לקב"ה "דירה בתחתונים" – להשכין את הקב"ה דווקא בעולם התחתון. שיא השלמות בזה יהיה בזמן התחייה, כאשר הרע יתבטל ויושמד כליל, ובכך יהיה העולם הגשמי התחתון 'דירה' לקב"ה. אז תסתיים עבודת עם-ישראל במשך הגלות – ובכלל זה בתקופת 'ימות המשיח', ותגיע תקופת ה'שכר' – "צדיקים יושבין ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה" (ברכות יז,א. וראה תשובות וביאורים עמ' 50. וכן בספר השיחות תנש"א כרך ב, עמ' 575 ואילך).