לשון הרע – עיכוב גאולה

לרדת באמצע הדרך ולא לשמוע לשון הרע פעם נסע החפץ חיים בעגלה עם סוחרי בהמות וסוסים. בכל הדרך שוחחו הסוחרים על שוורים, פרות, סוסים וכדו'. ר' ישראל מאיר ישב שקוע במחשבותיו ולא שם לבו לשיחותיהם. פתאום העלה אחר האנשים שיחה על סוחרים אחרים והתחיל ללעוג עליהם. ר' ישראל מאיר כאילו הקיץ משנתו, והעיר להם בנחת: "אחים! עד כה עסקתם בשיחה נאה על הסוסים והשוורים הנוגעת לפרנסתכם, אבל למה עברתם לשוחח בעסקי הבריות? הרי יש בזה עבירות חמורות של לשון הרע ורכילות". שכניו בעגלה, שהיו אנשים פשוטים, חשבו אותו להלך או ל"משולח" והגיבו בדברי לעג ובוז על אשר הוא מתערב בענייניהם ומטיף להם דברי תוכחה. ר' ישראל מאיר לא השיב לגידופיהם והיה נראה כאילו הוא נהנה מכך כיוון שהם הפסיקו בינתיים את שיחותיהם בענייני לשון הרע. לאחר שגמרו ללעוג לו, הם המשיכו לספר על חבריהם. החפץ חיים העיר להם שוב והתחנן לפניהם שידברו על סוסיהם ופרותיהם ולא על חבריהם. כשלא הועילו דבריו הוא ביקש מהעגלון שיוריד אותו מהעגלה. מוטב לו להישאר באמצע הדרך מלשבת בחבורת לצים ולהקשיב לדברי לשון הרע ורכילות. ידוע מצדיקים שאמרו )מובא בספר שפע חיים עמ' קנ"ב( שעיקר סיבת עיכוב הגאולה ואורך הגלות המר הנה הוא לא בגלל אנשים שהם רחוקים מתורה ומצוות, אלא מפני אלו ששומרים תורה ומצוות שלא שומרים כראוי ולכן עלינו לבדוק את הבית לפני ולפנים, לחפש ולגרר היטיב היכן החורים והסדקים )צניעות, רדיפת חומריות, לשון הרע(.שמשם ,נושבים רוחות הרעות, הגורמות לנו הניסיונות והצרות של דורנו, והמעכבות את הגאולה. על כן: כל אחד יראה לקבוע לו זמן ללמוד ספרי החפץ חיים – שמירת לשון ה ן ביחידות הן בשיעורים . ובכלל זה גם תלמידי חכמים ובני תורה , שלא לומדים הלכות אלו יכשלו בוודא י ! . הגע בעצמך: מי שלא למד הלכות טריפות ובשאר חלקי התורה הוא חריף ובקי , הייתכ ן שידע איך לנהוג למעשה בענייני טריפות!? ובפרט שדיני לשון הרע הם למעשה מידי יום ומידי שעה ! )המאורות הגדולים(.

מטרתנו

אנו רוצים להגדיל תורה ולהאדיר

מי אנחנו

יהודים פשוטים

רק השם

בשם השם נעשה ונצליח

לשאלות ניתן ליצור קשר