יעמוד מלך

כשאנו חושבים על המשיח, המחשבה היא על עולם חדש ודברים מופלאים, אבל בראש ובראשונה המשיח הוא בפשטות – מלך, וביאת המשיח פירושה החזרת מלכות דוד ועמידתו של מלך שינהיג את עם-ישראל ואת העולם כולו. מדוע נזדקק למלך כאשר יתוקן העולם וכל בני-האדם יימשכו מאליהם אחר הטוב, האמת והצדק?

התשובה הפשוטה היא שתיקון העולם לא ייעשה מאליו, אלא אכן זו פעולתו של מלך המשיח – הוא, בכוח מלכותו, יחזיר את עם-ישראל ואת העולם כולו לדרך האמת, וישליט את הטוב והצדק בעולם. המשיח אינו מופיע רק לאחר שהעולם כבר תוקן, אלא הוא המתקן את העולם ומעלה אותו למעמדו הנעלה. אך מה יהיה תפקידו של המשיח לאחר שיסיים את תיקון העולם, שאז לכאורה כבר לא יזדקקו למלך?

עומק המלכות

מלכותו של מלך המשיח היא בראש ובראשונה מצוות-עשה – מצוות מינוי מלך, כפי שנאמר (דברים יז,טו): "שום תשים עליך מלך". זו מערכת החיים השלמה והמלאה כפי שהתורה רואה אותה – יש בעם-ישראל מלך המנהיג את העם. בכל מצווה בתורה יש רבדים חיצוניים ויש רבדים עמוקים יותר. גם במצוות מינוי מלך – שתגיע לשיא שלמותה במלכותו של משיח – יש צד חיצוני וצד פנימי, עמוק יותר.

שני הצדדים הללו בעניין המלכות באים לידי ביטוי בהכתרתו של המלך הראשון – שאול המלך. עם-ישראל בא אל שמואל הנביא וביקש: "תנה לנו מלך" (שמואל-א ח,ו). לכאורה, נהג העם כשורה וביקש לקיים מצווה בתורה. אבל שמואל הנביא קוצף עליהם והקב"ה אף אומר לו (שם ח,ז): "לא אותך מאסו כי אותי מאסו ממלוך עליהם". מוסבר על כך, שהקצף נבע מהעובדה ששאיפתם של בני-ישראל למלך לא נועדה לקבל את העניין הפנימי והעמוק שבמלכות, אלא הם ביקשו רק את הצד החיצוני של המלכות – "מלך לשפטנו ככל הגויים" (שם ח,ה).

הצד החיצוני של המלכות, שכמותו יש גם באומות-העולם, הוא שמירת הסדרים התקינים של החיים. צריך מלך כדי להשליט חוק וסדר, שכן "אלמלא מוראה, איש את רעהו חיים בלעו". בעם-ישראל צריך מלך כדי להשליט את חוקי התורה, למנוע פרָצות בדת ולהרים את קרנה של התורה. הרמב"ם מתאר (הלכות מלכים סוף פרק ד) את תפקידו הבסיסי הזה של מלך: "ותהיה מגמתו ומחשבתו להרים דת האמת, ולמלאות העולם צדק, ולשבור זרוע הרשעים, ולהילחם מלחמות ה'".

אולם למלך שמור תפקיד פנימי יותר – בשעה שהעם כבר עומד בדרגה נכונה של צדק ויושר ויראת-שמים, או-אז תפקידו של המלך לרומם את העם לדרגות עליונות יותר של דעת ושל התקשרות עם הקב"ה. על המלך הראשון, שאול, נאמר: "משכמו ומעלה גבוה מכל העם". הכוונה איננה לגובה גשמי בלבד, אלא בעיקר לגובה רוחני – המלך עומד בדרגה רוחנית גבוהה ביותר, ותפקידו להעלות את העם לדרגות רוחניות נעלות, שהעם מצד עצמו אינו יכול להגיע אליהן.

צינור להעברת דעת

אף במלכותו של המלך המשיח שני הרבדים האלה: בשלב הראשון יעסוק בצד החיצוני של המלכות – להחזיר את כל ישראל לדרך התורה, להילחם באויבי ישראל, לתקן את העולם במלכות ה'. בכך ייצור את התנאים להשגת שלמות בתורה ובמצוותיה. לאחר מכן יבוא השלב השני והעיקרי – המשיח ישמש צינור להעברת דעת ה', לגילוי עומקים חדשים בתורה, להעלאת העם לדרגות רוחניות עליונות ביותר.

באותם ימים, שבהם ימלוך ה' לבדו על כל הארץ, יהיה תפקידו של המשיח לגלות מלכות זו לעיני כל בשר, ולהוריד את הקדושה האלוקית למושגיו של כל אדם ואדם על-פני התבל.