המשיח לפי התנ"ך

דמותו של המשיח

ויצא חטר מגזע ישי ונצר משרשיו יפרה. ונחה עליו רוח ה' רוח חכמה ובינה רוח עצה וגבורה רוח דעת ויראת ה' והריחו ביראת ה' ולא למראה עיניו ישפוט ולא למשמע אזניו יוכיח ושפט בצדק דלים והוכי

ח במישור לענוי ארץ והכה ארץ בשבט פיו וברוח שפתיו ימית רשע והיה צדק אזור מתניו והאמונה אגור חלציו.

ישעיה יא, א-ה

בדעתו יצדיק צדיק עבדי לרבים

ישעיה ע, יא

הנה ישכיל עבדי ירום ונשא וגבה מאד

ישעיה נב, יג

ימות המשיח

א. בנין בית המקדש

ונתתי את משכני בתוכם לעולם וידעו הגוים כי אני ה' מקדש את ישראל בהיות מקדשי בתוכם לעולם.

יחזקאל לז, כו-כח. ראה גם יחזקאל פרק מ ואילך והשווה ישעיה ב, בב. קיבוץ נדחי ישראלבימות המשיח יתקבצו כל גלויות ישראל:

ושב ה' אלקיך את שבותך ושב וקבצך מכל העמים אשר הפיצך ה' אלקיך שמה אם יהיה נדחך בקצה השמים משם יקבצך ה' אלקיך ומשם יקחך

דברים ל, ג-ד

והיה ביום ההוא יוסיף ה' שנית ידו לקנות את שאר עמו אשר ישאר מאשור וממצרים, ומפתרוס ומכוש ומעילם, ומשנער ומחמת ומאיי הים. ונשא נס לגוים, ואסף נדחי ישראל, ונפוצות יהודה יקבץ מארבע כנפות הארץ… והיתה מסלה לשאר עמו אשר ישאר מאשור, כאשר היתה לישראל ביום עלותו מארץ מצרים

ישעיה יא, יא-יב, טז

אל תירא כי אתך אני; ממזרח אביא זרעך וממערב אקבצך. אמר לצפון – תני, ולתימן אל תכלאי, הביאי בני מרחוק ובנותי מקצה הארץ.

ישעיה מג ה-ו

ושבתי את שבות עמי ישראל ובנו ערים נשמות וישבו… ונטעתים על אדמתם, ולא ינתשו עוד מעל אדמתם אשר נתתי להם, אמר ה' אלקיך.

עמוס ט יד-טו

לכן, הנה ימים באים נאום ה', ולא יאמרו עוד חי ה' אשר העלה את בני ישראל מארץ מצרים; כי אם חי ה' אשר העלה ואשר הביא את ורע בית ישראל מארץ צפונה ומכל הארצות אשר הדחתים שם, וישבו על אדמתם.

ירמיה כג ז-ח

עתה אשיב את שבות יעקב ורחמתי כל בית ישראל, וקנאתי מקם קדשי… בשובבי אותם מן העמים וקבצתי אותם מארצות אויביהם… וידעו כי אני ה' אלקיהם בהגלותי אותם אל הגוים וכנסתים אל אדמתם, ולא אותיר עוד מהם שם. ולא אסתיר עוד פני מהם, אשר שפכתי את רוחי על בית ישראל…

יחזקאל לט כה כז- כט

והיה ביום ההוא יחבוט ה' משבולת הנהר עד נחל מצרים ואתם תלקטו לאחד אחד בני ישראל. והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול ובאו האובדים בארץ אשור והנדחים בארץ מצרים והשתחוו לה' בהר הקדש בירושלם.

ישעיה כז, יב-יג
מקורות נוספים לקיבוץ גלויות הם: ישעיה מט, ח-ט; ס, ד. ירמיה ל, ב; לא, ז. יחזקאל לד, יא-יג; לז, כא. זכריה ח, ז-ח ועוד.

הבטחה אלוקית זו של שיבת עם ישראל איננה מותנית בתנאים כלשהם היא תתרחש אפילו אם העם אינו רוצה לשוב:והעולה על רוחכם היו לא תהיה אשר אתם אומרים: נחיה כמשפחות הארצות, לשרת עץ ואבן. חי אני נאום אדני ה' אם לא ביד חזקה ובגרוע נטויה ובחמה שפוכה אמלוך עליכם. והוצאתי אתכם מן העמים וקבצתי אתכם מן הארצות אשר נפוצותם בם ביד חוקה ובזרוע נטויה ובחמה שפוכה… והעברתי אתכם תחת השבט והבאתי אתכם במסורת הברית… כי בהר קדשי בהר מרום ישראל נאום אדני ה' שם יעבדני כל בית ישראל… בהוציאי אתכם מן העמים וקבצתי אתכם מן הארצות אשר נפצתם בם, ונקדשתי בכם לעיני הגוים. וידעתם כי אני ה' בהביאי אתכם אל אדמת ישראל אל הארץ אשר נשאתי את ידי לתת אותה לאבותיכם.יחזקאל כ, לב-לז מ-מבלכן אמור לבית ישראל כה אמר אדני ה': לא למענכם אני עושה, בית ישראל כי אם לשם קדשי אשר חללתם בגוים אשר באתם שם. וקדשתי את שמי הגדול המחולל בגוים אשר חללתם בתוכם וידעו הגוים כי אני ה' נאום אדני ה' בהקדשי בכם לעיניהם. ולקחתי אתכם מן הגוים וקבצתי אתכם מכל הארצות והבאתי אתכם אל אדמתכם. וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם מכל טמאותיכם ומכל גלוליכם אטהר אתכם.יחזקאל לו, כב-כהג. הקץ לרע ולחטאים

בימות המשיח יבוא הקץ לרע ולחטאים:

ולא יטמאו עוד בגילוליהם ובשקוציהם ובכל פשעיהם…

יחזקאל לז, כג

שארית ישראל לא יעשו עולה ולא ידברו כזב ולא ימצא בפיהם לשון תרמית.

צפניה ג, יג

והיה ביום ההוא אכרית את שמות העצבים מן הארץ ולא יזכרו עוד וגם את הנביאים [נביאי השקר] ואת רוח הטמאה אעביר מן הארץ

זכריה יג ב

כי הנה היום בא בוער כתנור והיו כל זדים וכל עושה רשעה קש… אשר לא יעזוב להם שרש וענף.

מלאכי ג, יט

ועמך כלם צדיקים לעולם ירשו ארץ…

ישעיה ס, כאבימים ההם ובעת ההיא נאום ה' יבוקש את עון ישראל ואיננו, ואת חטאות יהודה – ולא תמצאנה…ירמיה נ, כד. ידיעת ה' והכרתוימות המשיח יהוו תקופה אשר בה תשרור תחושה, הכרה וידיעה כלל עולמית של בורא ומנהיג העולם, הקב"ה:

ומלאה הארך דעה את ה' כמים לים מכסים.

ישעיה יא ט וראה חבקוק ב יד

ונגלה כבוד הי וראו כל בשר יחדיו כי פי ה' דיבר.

ישעיה מ ה

ולא יכנף עוד מוריך והיו עיניך ראות את מוריך:

ישעיה ל, כ

כי עין בעין יראו בשוב ה' ציון.

ישעיה נב ח

נתתי את תורתי בקרבם ועל לבם אכתבנה והייתי להם לאלקים והמה יהיו לי לעם ולא ילמדו עוד איש את רעהו ואיש את אחיו לאמר דעו את ה' כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם.

ירמיה לא לב-לגרוח אלוקים תנוח על העם רוח אשר תעורר את לבם להתנבא:

אשפוך את רוחי על כל בשר ונבאו בניכם ובנותיכם זקניכם חלומות יחלומון בחוריכם חזיונות יראו וגם על העבדים ועל השפחות בימים ההמה אשפוך את רוחי.

יואל ג, א-בה. העולם כולו עובד את השםמשיח יתקן את העולם כולו לעבוד את ה' ביחד:כי אז אהפך אל עמים שפה ברורה לקרא כלם בשם ה' לעבדו שכם אחד.צפניה ג טנכון יהיה הר בית ה' בראש ההרים ונשא מגבעות ונהרו אליו כל הגויים והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר ה' אל בית אלקי יעקב ויורנו המלך המשיח מדרכיו ונלכה באורחותיו; כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושליםישעיה ב ב ג מיכה ד א בוהיה ה' למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד.זכריה יד טוהיה כל הנותר מכל הגוים הבאים על ירושלים ועלו מדי שנה בשנה להשתחות למלך ה' צבאות.זכריה יד טזו. שלום ואחדותהידיעה העמוקה והאמיתית את ה' תסיר מלנו וממוחו של האדם את כל אותן התכונות הרעות הגורמות לפירוד הלבבות ולמלחמות תהיה זו תקופה של שלום ורעות הן בארץ הקודש (ראה ויקרא כה, יח-יט; כו, ה. ירמיה כג, ו; לג, טז. יחזקאל כח, כו; לד, כה-כח. יואל ד, יז.) והן בעולם כולו:…וכתתו תרבותם לאתים וחניתותיהם למזמרות לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה. [וישבו איש תחת גפנו ותחת תאנתו ואין מחריד…]ישעיה ב, ד. מיכה ד, ג [ד, ד]וקשת וחרב ומלחמה אשבור מן הארץ והשכבתים לבטחהושע ב כונכרתה קשת מלחמה ודבר המלך המשיח שלום לגויםזכריה ט יצורת חיים חדשה זו של האנושות תבוא לידי ביטוי גם בעולם החי:וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ ושל וכפיר ומריא יחדיו ונער קטן נוהג בם. ופרה ודוב תרענה יחדיו ירבצו ילדיהן ואריה כבקר יאכל תבן. ושעשע יונק על חור פתן ועל מאורת צפעוני גמול ידו הדה. לא ירעו ולא ישחיתו בכל הר קדשי כי מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים.

ישעיה יא ו-ט

וזאב וטלה ירעו כאחד, ואריה כבקר יאכל תבן, ונחש עפר לחמו. לא ירעו ולא ישחיתו בכל הר קדשי, אמר ה'.

ישעיה סה, כה, ראה גם הושע ב, כז. תחיית המתים

יחיו מתיך נבלתי יקומון הקיצו ורננו שוכני עפר כי טל אורות טליך.

ישעיה כו יט

הנה אני פותח את קברותיכם והעליתי אתכם מקברותיכם עמי והבאתי אתכם אל אדמת ישראל. וידעתם כי אני ה' בפתחי את קברותיכם ובהעלותי אתכם מקברותיכם עמי. ונתתי רוחי בכם וחייתם והנחתי אתכם על אדמתכם וידעתם כי אני ה' דברתי ועשיתי נאום ה'.

יחזקאל לז יב יד

ורבים מישיני עפר יקיצו.

דניאל יב בח. הקץ למחלות ולמוות; תקופה מאושרתימות המשיח הם תקופה של אושר מירבי הן בגשמיות והן ברוחניות כולם יתרפאו (בראשית רבה, כ, ה). העיוור החרש האילם החיגר וכל מי שסובל ממום או ממוגבלות כלשהי – כולם יתרפאו:

או תפקחנה עיני עורים ואוני חרשים תפתחנה או ידלג כאיל פסח ותרון לשון אלם

ישעיה לה ה והמוות עצמו יפסק:

בלע המות לנצח ומחה אדני ה' דמעה מעל כל פנים.

ישעיה כה חהחיים יהיו קלים ונוחים צרכנו הגשמיים יסופקו על ידי אחרים.

ועמדו זרים ורעו צאנכם ובני נכר אכריכם וכרמיכם.

ישעיה סא ההארץ תגלה פוריות מדהימה ותוציא שפע עצום של יבול:

וישם מדברה [של ציון] כעדן וערבתה כגן ה'.

ישעיה נא ג

וקראתי אל הדגן והרביתי אותו… והרביתי את פרי הארך ותנובת השדה

יחזקאל לו כט-ל

ונגש הורש בקוצר ודורך ענבים במושך הזרע; והטיפו ההרים עסיס, וכל הגבעות תתמוגגנה…

עמוס ט יג, השוה ויקרא כו, ה; יואל ד, יח. ראה גם הושע ב, כג

החובה לחכות לגאולה

כי עוד חזון למועד ויפח לקץ ולא יכזב אם יתמהמה חכה לו כי בא יבוא לא יאחר

חבקוק ב ג

לכן חכו לי נאום ה' ליום קומי לעד כי משפטי לאסוף גוים לקבצי ממלכות לשפוך עליהם ועמי כל חרון אפי כי באש קנאתי תאכל כל הארץ

צפניה ג ח

אשרי כל חוכי לו

ישעיה ל יח

לתבוע את ביאת המשיח

כי ימים רבים ישבו בני ישראל אין מלך ואין שר ואין זבח אחר ישבו בני ישראל ובקשו את ה' אלהיהם ואת דוד מלכם ופחדו אל ה' ואל טובו באחרית הימים

הושע ג ד ה.