היכן המשיח מתגלה

יש דברים בענייני הגאולה שאינם ברורים עד תומם ולא הוגדרו בבירור ויש מקורות לכאן ולכאן. אחד הדברים הללו הוא מקום התגלותו של המשיח. יש מקורות שעל-פיהם התגלותו של המשיח אמורה להתרחש בארץ-ישראל, ולעומתם יש מקורות שבהם נאמר כי המשיח יתגלה תחילה בחוץ-לארץ.

בספרו ההלכתי של הרמב"ם (הלכות מלכים ביד החזקה) אין הרמב"ם מזכיר דבר על מקום התגלותו של המשיח, ומזה עולה שמבחינה הלכתית אין הדבר נחשב תנאי מחייב. אולם באיגרותיו (איגרת תימן פרק ד) הרמב"ם קובע כי התגלותו של המשיח תהיה בארץ-ישראל: "ולעניין היאך יעמוד המשיח והיכן יעמוד – הרי הוא יעמוד בארץ-ישראל דווקא ובה תחל התגלותו, כאמרו יתעלה 'ופתאום יבוא אל היכלו' (מלאכי ג,א)… ואחר התגלותו בארץ-ישראל וקיבוץ נידחי ישראל לירושלים, יתפשט הדבר מזרחה ומערבה" (כלומר, מארץ-ישראל יתפשטו שלטונו ומלכותו לרחבי העולם).  גם בזוהר (חלק א קיט,א; חלק ב ז,ב) נאמרו דברים דומים: "יתגלי מלכא משיחא בארעא דגליל" (=מלך המשיח יתגלה בארץ הגליל).

בארץ-ישראל או בגולה?

לעומת זה, במקומות אחרים נאמר שהמשיח יתגלה בחוץ-לארץ דווקא והיהודים יעלו עמו לארץ-ישראל. כך מפורש בהושע (ב,ב): "ונקבצו בני-יהודה ובני-ישראל יחדיו ושמו להם ראש אחד ועלו מן הארץ". פסוק זה נאמר על הגאולה העתידה, כדברי המפרשים (מצודת דוד, רד"ק ועוד): "ונקבצו – זה יהיה בימי המשיח. ראש אחד – זהו מלך המשיח". ואז, לאחר שהיהודים היושבים בגולה ימנו עליהם ("ושמו להם") את מלך המשיח, רק אחרי-כן יעלו לארץ-ישראל: "ועלו – מארצות הגולה יעלו אל ארצם" (מצודת דוד שם).

בתרגום יונתן (לשיר-השירים ח,א, על הפסוק "מי יתנך כאח לי") נאמרים דברים דומים: "ובההוא זימנא אתגלי מלכא משיחא לכנישתא דישראל, ויימרון ליה בני-ישראל, אתא, תהא עמנא לאח וניסק לירושלם" (=ובזמן ההוא יתגלה מלך המשיח לעם-ישראל, ויאמרו לו בני-ישראל: בוא, תהיה עמנו לאח ונעלה לירושלים). שוב אנו רואים שההתחברות בין עם-ישראל למשיח נעשית עוד בחוץ-לארץ ועמו היהודים עולים לארץ-ישראל.

כמו-כן נאמר במדרש (שמות-רבה פרשה א,לא), שלפני הגאולה נמצא המשיח בארצות הגולה: "מלך המשיח, שעתיד ליפרע מאדום, יושב עמהם במדינה". כך גם מסופר בגמרא (סנהדרין צח,א), שכאשר רבי יהושע בן-לוי שאל את אליהו הנביא היכן המשיח יושב, ענה לו אליהו: "אפיתחא דרומי" (=בפתחה של רומי). ואף שאין לפרש את הדברים כפשוטם ממש, בכל-זאת יש כאן מתן כיוון, שהמשיח נמצא בארצות הגויים (וגם ראשית ההתגלות האלוקית של הגאולה באה כאשר המשיח עודנו במקום הגלות. ראה קונטרס 'מקדש מעט, זה בית רבנו שבבבל', סעיף ד).

שלבים בגאולה

אולי אפשר לומר שהמקורות האלה מדברים על שלבים בהתגלותו של המשיח. בתחילה הוא נמצא בחו"ל ושם הוא מתחיל לפעול. אחר-כך הוא בא בראש המוני יהודים לארץ-ישראל, ואז מקבל אותו כל העם למלך, כדברי הרד"ק (הושע שם): "כי המשיח לא יהיה להם לראש עד שיהיו בירושלים". ומכאן ואילך מתחילה התגלותו הגדולה כמלך המשיח.

בארץ-ישראל הוא ינצח את "כל האומות שסביביו" (כלשון הרמב"ם, בנוסח הבלתי-מצונזר, הלכות מלכים פרק יא, הלכה ד), יבנה את בית-המקדש השלישי ויקבץ את נידחי ישראל; אבל ראשית ההתגלות נעשית בהיותו בחוץ-לארץ. איך בדיוק יקרו הדברים – על כך ככל הנראה כבר אמר הרמב"ם (שם פרק יב, הלכה ב): "לא יֵדע אדם איך יהיו עד שיהיו".