דמותו של המשיח

מה ידוע לנו על דמותו של המשיח? איזה מין אישיות (אם אפשר להתבטא כך) הוא יהיה? מן המקורות מצטיירת דמותו כאישיות ענקית, גבוהה ונעלית יותר מכל גדולי הדורות..

על הפסוק1 "הנה ישכיל עבדי ירום ונישא וגבה מאד", אומר המדרש2: "זה מלך המשיח… 'ירום' מן אברהם… 'ונישא' ממשה… 'וגבה' ממלאכי-השרת". ועוד נאמר, ש"וגבה מאד" רומז, שהמשיח הוא במדרגה גבוהה יותר גם מאדם הראשון ('מאד' אותיות 'אדם').

נראה גם-כן, שלא בבת-אחת יגיע המשיח למדרגתו זו. הוא עצמו יתעלה ויתנשא ככל שיתקדם תהליך הגאולה, עד שיגיע לשיא גבהותו עם השלמתה. על הפסוק בתהילים3 "אני היום ילידתיך", שמתייחס למלך המשיח, נאמר במדרש תהילים, שבעת הגאולה יהיה המשיח כאדם שנולד מחדש, שכן יינתנו בו כוחות חדשים: "וכד תיתי שעתיה (=וכשתבוא שעתו) אמר להם הקב"ה, עלי לבראותו בריאה חדשה". הרי שהמשיח עצמו משתנה – עד כדי "בריאה חדשה" – במהלך הגאולה.

והוא אינו יודע

בספרי הקבלה4 נאמרים דברים מפורשים יותר: "המלך המשיח יהיה ודאי צדיק נולד מאיש ומאשה, אלא שביום ההוא יגדל צדקתו… ואז ביום ההוא, בזמן הקץ, תהא נשמה-של-נשמה שלו, הנתונה בגן-עדן, ותינתן לאיש הצדיק ההוא, ואז זכה להיות גואל. והוא על-דרך משה רבנו ע"ה, כי היה ילוד-אשה, והגדיל מעט-מעט עד שהשלים חלק נשמתו". כך מפורש שם הפסוק "אני היום ילידתיך" – "דקאי על חלק הנשמה-לנשמה שתיוולד אז".

החת"ם-סופר5 כותב אף הוא דברים ברוח זו: "כמו משה רבנו ע"ה, הגואל הראשון, שנזדקן שמונים שנה, ולא ידע ולא הרגיש בעצמו שהוא יהיה גואל ישראל… כן יהיה אי"ה הגואל האחרון… ולכשיגיע הזמן, יתגלה אליו ה' יתברך, ואז יערה רוחו של משיח, הטמון וגנוז למעלה עד בואו… והצדיק הזה בעצמו אינו יודע… אולם כשיגיע אי"ה הזמן, יתגלה אליו ה' כמו למשה בסנה".

בספר 'אור החמה' מפורש גם התהליך שיעבור על המשיח. בפירושו לזוהרהוא מביא בשם הרב חיים ויטאל, כי מה שכתוב בזוהר שבבוא הגאולה המשיח יתעורר ('יתער'), הכוונה היא – "כאילו מתחילה היה ישן, וכאשר תבוא לו הנשמה של נשמה, יתער ויתוסף לו כוח נבואה ויתער משנתיה… (ואז) יזכה המשיח לאותה הנשמה ותתגלה בו ואז יכיר בעצמו שהוא המשיח, מה שלא היה ניכר אם הוא משיח, ועתה יתגלה, אך שאר בני-אדם לא יכירוהו… ואחר-כך יתגלה המשיח לגמרי ויכירוהו כל ישראל ויתקבצו אליו".

נראה אפוא, שמדובר בתהליך הדרגתי, כאשר ממצב של צדיק, שאפילו אינו יודע שהוא המשיח, הוא מתעלה יותר ויותר, כשהוא מקבל תוך כדי כך כוחות עליונים ואת נשמת משיח הגנוזה תחת כיסא-הכבוד, ואז הוא כבר יודע שהוא המשיח, אך כל העם עדיין אינו יודע, עד שהוא מתגלה ומגיע לשיא שלמותו7.

מלך ונביא

המשיח יהיה מלך וגם נביא ומורה-דרך. הרמב"ם מתאר את אישיותו של המשיח בשני מקומות: בסוף הלכות מלכים8 הוא מתארו כמלך, אשר הוא "הוגה בתורה ועוסק במצוות כדוד אביו", מחזיר את עם-ישראל לדרך התורה, נלחם באומות-העולם המצירות לישראל, ובסופו של דבר מתקן "את העולם כולו לעבוד את ה' ביחד"; ובהלכות תשובה9 מתארו הרמב"ם כנביא גדול וכמורה-דרך – "אותו המלך שיעמוד מזרע דוד, בעל חכמה יהיה יותר משלמה, ונביא גדול הוא, קרוב למשה רבנו. ולפיכך ילמד כל העם ויורה אותם דרך ה'".

נראה שמדובר בשתי תקופות בימות המשיח10: בתקופה הראשונה, כאשר המשיח יצטרך להחזיר את עם-ישראל לדרך התורה, להילחם באומות-העולם ולהעביר את הרע מן העולם – אז יבוא לידי ביטוי בעיקר צד ה'מלך' שבמשיח; ואילו אחרי שהעולם כבר יתוקן ויתעלה – כבר לא יהיה צורך כל-כך בהיבט ה'מלוכה' של המשיח, ואז יתגלה במלואו צד ה'נביא' וה'רב' שבו11. הוא ילמד את כל העם ויביא אותם לכך, ש"יהיו ישראל חכמים גדולים ויודעים דברים הסתומים וישיגו דעת בוראם כפי כוח האדם12".

(מתוך הספר "ימות המשיח" בהוצאת "צעירי אגודת חב"ד – המרכז", מאת הרב מנחם ברוד)

___________

1) ישעיה נב,יג.

2) ילקוט שמעוני ישעיה שם.

3) ב,ז.

4) 'ד' מאות שקל כסף', לרבי חיים ויטאל, דף עח.

5) בליקוטים בסוף שו"ת חו"מ סי' צח.

6) דף ז,א.

7) וראה משמיע ישועה לר' יצחק אברבנאל, המבשר השלישי, נבואה ב, שם הוא מפרש בדרך זו את דברי ישעיהו הנביא (יא,י): "והיה ביום ההוא שורש ישי אשר עומד וגו'". מסביר ר"י אברבנאל: "שבתחילת מלכותו יעלה כיונק וכענף. ואחר-כך יתרבה ויתגדל במלכותו, עד שיהיה שורש גדול".

8) פרק יא, הלכה ד.

9) פרק ט, הלכה ב.

10) ליקוטי-שיחות לפרשת ויגש תנש"א; שיחות אחרון-של-פסח ופרשת שמיני תש"ל.

11) וראה ב'דרך-מצוותיך' במצוות מינוי מלך (עמ' 220), שם מבואר, שגם בעניין ה'רב' עצמו יהיה המשיח בבחינת 'מלך', כי "לא כל מה שיתגלה למשיח יתגלה להם, אלא יהא בחינת מקיף עליהם, ומצד זה נקרא בשם מלך עליהם, שהמלוכה היא מה שלמעלה מן השכל של המקבל".

12) כסיום ספר הרמב"ם.