גאולה מתוך שלום

כאשר ביקש דוד המלך לבנות את בית-המקדש, אמר לו הקב"ה: "דם לרוב שפכת ומלחמות גדולות עשית, לא תבנה בית לשמי, כי דמים רבים שפכת ארצה לפניי" (דברי-הימים-א כב,ח, וכן בהמשך כח,ג). המפרשים (מצודת-דוד ורד"ק שם) מסבירים, שאף-על-פי שהמלחמות שנלחם דוד המלך היו מלחמות ה', מלחמות צודקות והכרחיות, בכל-זאת היה בכך פגם לעניין בניין בית-המקדש, "שהוא לשלום ולכפרת-עוון ולעטרת-תפילה".

לאור זאת נשאלת השאלה, איך יוכל המלך המשיח לבנות את בית-המקדש השלישי, והרי אף הוא יצטרך לנהל מלחמות? כשמעיינים ברמב"ם (הלכות מלכים פרק יא הלכה ד) רואים שהוא מונה את מלחמותיו של המשיח בשורה אחת עם בניין בית-המקדש שיהיה על-ידו: "ויילחם מלחמות ה'… וניצח כל האומות שסביביו ובנה מקדש במקומו". ולכאורה, איך המלחמות הללו משתלבות עם בניין בית-המקדש?

כוחו של שלמה

הרבי מליובאוויטש (ספר השיחות תשמ"ט כרך א, עמ' 119) מסביר שעל זה רמז הרמב"ם בדבריו (פירוש המשניות סנהדרין, פרק חלק יסוד הי"ב), שהמשיח יבוא "מבית דוד ומזרע שלמה". בכך רמז הרמב"ם, שמשיח-צדקנו ימזג את המעלות של דוד ושלמה גם יחד. מעלתו של דוד המלך היא המלכות ("דוד מלך ישראל"), וממנו ניתנת המלוכה לזרעו אחריו, ובכלל זה למלך המשיח, אולם מעלתו של שלמה היא השלום והמנוחה – ואף מעלה זו תינתן למלך המשיח.

דוד המלך השיג את ניצחונו על האומות שסביביו על-ידי מלחמות, ואילו שלמה השיג את הכנעת האומות בכוח גדולתו הרוחנית. בזכות חכמתו העצומה התבטלו כלפיו מלכי האומות וקיבלו עליהם את מרותו, עד שאפילו מלכת שבא הרחוקה באה להיווכח בחכמתו ונשאה עמה מתנות יקרות (מלכים-א י). זו שליטה שמקורה רוחני-אלוקי.

לכן נאמר שאילו זכינו הייתה מלכות שלמה נהפכת לשלמות המלכות, ובית-המקדש הראשון היה נשאר בית נצחי והגאולה האמיתית והשלמה הייתה באה כבר אז, שכן תקופת שלמה הייתה הקרובה ביותר לימות המשיח. אלא שהתערבבו דברים לא-רצויים, ולכן נקרעה הממלכה בתחילה, ואחר-כך היה החורבן, ואחריו באו חורבן הבית השני והגלות הזאת, שרק לאחריה תהיה שלמות המלכות ושלמותו של בית-המקדש.

הכנעה בשלום

זו המשמעות הפנימית בדברי הרמב"ם, שהמשיח יהיה "מזרע שלמה". מכיוון שהמלך המשיח יזכה ל"ונחה עליו רוח ה', רוח חכמה ובינה, רוח עצה וגבורה וגו'" (ישעיה יא,ב), יהיה חכם גדול אף משלמה המלך (כדברי הרמב"ם בהלכות תשובה פרק ט, הלכה ב: "אותו המלך שיעמוד מזרע דוד בעל חכמה יהיה יותר משלמה"), ובכוח חכמתו העצומה ורוח ה' שתנוח עליו יביא את הכנעת אומות-העולם בלי שפיכות-דמים.

כאשר יתגלה המלך המשיח יכירו בגדולתו העצומה לא רק היהודים, אלא גם הגויים יתבטלו לפניו ויקבלו עליהם את מרותו. הללו יכירו ויחושו באור הגדול הבוקע ממנו, ובכך שהוא משמש מגדלור של צדק ויושר לאנושות כולה. לכן, לא יעמדו בדרכו, ולא זו בלבד אלא אף יסייעו לו בפעולותיו.

עם זה, מדברי הנביאים וממדרשי חז"ל נראה שבכל-זאת יישארו גויים שלא יקבלו עליהם את מרותו של המלך המשיח ואף יתנגדו לו. באלה אכן יצטרך להילחם, אך לאו-דווקא באמצעים פיזיים, אלא כלשון הנביא: "והִכה ארץ בשבט פיו וברוח שפתיו ימית רשע". וכך יוכל המשיח לבנות את בית-המקדש השלישי, מתוך מנוחה ושלום.