בעל הבית של העולם…

ו ִאם ָמֵאן ַא ָּתה ְל ַש ֵּלַח ִהֵּנה ָאנֹ ִכי נֵֹגף ֶאת ָּכל ְּגב ּו ְלך )שמות פרק ז, כז(, רבותינו זכרונם ָ ַּב ְצַפְרְ ּד ִעים:
לברכה אמרו: "המכות שהביא הקדוש ברוך הוא על המצריים גרם להם שיעשו שלום ביניהם.
כיצד? היה מחלוקת בין בני כוש ובין בני המצריים. המצריים אומרים עד כאן תחומנו והכושים

אומרים עד כאן תחומנו. כיון שבאו הצפרדעים עשו שלום ביניהם. הגבול שהיו נכנסות הצפרדעים
לתוכו הדבר ידוע שאין השדה שלו, שנאמר: "את כל גבולך" – גבולך ולא של אחרים". )מדרש רבה
שמות פרשה י פסקה ב(. המדרש מתאר כיצד מכת הצפרדעים הביאה איתה גם שלום עבור המצרים.
מכיוון שהצפרדעים היו אך ורק בתוך גבול מצרים, יכלו המצרים להיעזר בהם על מנת לקבוע את
גבול ארצם, ועל ידי כך להגיע לשלום עם שכניהם.
והנה אנו לומדים מזה פלא עצום, שהרי גם המצרים וגם אנשי כוש האמינו בנותן המכה בבורא
עולם, ובדברי משה! שהרי משה אומר כי ה' יגוף את כל גבול מצרים בצפרדעים, ולפי זה הם קבעו
את גבולותיה של ארץ מצרים, דבר שהיה מוסכם גם על בני כוש. ואולם עם כל אמונתם זו, עדיין
סרבו המצריים לשלח את בני ישראל.
עוד אפשר ללמוד מדרך מכה זו, אשר מצד אחד קבעה את הטריטוריה והגבולות של ארץ מצרים
ומצד שני הראתה למצרים שאין להם טריטוריה בכלל. ואכן, חוסר האפשרות של פרעה למנוע
מהצפרדעים להיכנס לבית, לתנור, למיטה ואפילו בתוכם ממש, וכלשון הכתוב "בך", באה ללמד
את פרעה ואת המצרים "כי אני ה'", יש 'בעל בית' אמיתי לעולם והוא בורא העולם!

מטרתנו

אנו רוצים להגדיל תורה ולהאדיר

מי אנחנו

יהודים פשוטים

רק השם

בשם השם נעשה ונצליח

לשאלות ניתן ליצור קשר