אין מחלות

המחלות והייסורים הגופניים הם חלק בלתי-נפרד ממציאות חיינו. אחד הדברים הגדולים שאנו מתפללים עליהם הוא – שנהיה בריאים. התעשייה הענקית של הרפואה מעידה אף היא עד כמה טורדות המחלות את חיינו. וזה נראה טבעי ומובן מאליו. יש גם סטטיסטיקות על שיעור התחלואה באוכלוסייה – עניין טבעי וצפוי לגמרי, לכאורה.

אולם יבוא יום וניפרד לצמיתות מהמחלות ומהתרופות, מהניתוחים ומהמרכזים הרפואיים. הכול יהיו בריאים תמיד, ולא נבין כלל מהי מחלה. אף זה בכלל השינויים שיתחוללו בעולם בימות המשיח. וכפי שנאמר (ישעיה לה,ה-ו): "אז תיפקחנה עיני עיוורים, ואוזני חירשים תיפתחנה. אז ידלג כאייל פיסח, ותרון לשון אילם". עוד נאמר (מלאכי ג,כ): "וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה ומרפא בכנפיה".

חזרה למצב הטבעי

במדרש (בראשית-רבה כ,ה) נאמר: "לעתיד-לבוא הכול מתרפאין". עוד נאמר (שם צה,א; תנחומא ויגש ח): "כל מה שהִכה הקב"ה בעולם-הזה, מרפא אותו לעתיד-לבוא", והמדרש מביא אסמכתה לכך מן הפסוק הנ"ל: "אז תיפקחנה וגו'". אם-כן, בימות המשיח יבוא הקץ לכל המומים ולכל המחלות. כל בני-האדם יהיו בריאים בכל רמ"ח  איבריהם ושס"ה גידיהם, ואפילו מי שהיה חולה קודם לכן – יזכה לרפואה שלמה ומושלמת.

למעשה, זה לא יהיה חידוש גמור אלא חזרה למצבו הטבעי של העולם. האדם, כפי שבראו הקב"ה, היה מחוסן מכל פגע ומחלה, ולא הייתה קיימת כלל אפשרות שיחלה. השורש לכל המחלות נוצר בחטא עץ-הדעת, שהביא 'זוהמה' (כלשון חז"ל, שבת קמו,א) לעולם. 'זוהמה' זו, שבבסיסה היא רוחנית, ועניינה הרע שירד ונתערבב בתוך הטוב, גרמה גם חולשה כללית של הגוף, שנעשה פרוץ לפגעים ולמחלות (ולכן במתן-תורה, שאז "פסקה זוהמתן", אירעה גם רפואה כללית של כל החולים ובעלי-המום – בדוגמת הרפואה שתהיה בעת הגאולה).

חז"ל גם אומרים (בבא-מציעא פז,א), שעד יעקב אבינו לא היו האנשים מתים ממחלות, אלא כשהיה מגיע זמנם – היו מתים פתאום. יעקב אבינו היה הראשון שחלה לפני מותו. עוד אומרים חז"ל, שגם לאחר ימי יעקב אבינו היו המחלות רק מן הסוג הגורמות למוות ישיר – אדם היה נחלה והיה יודע שבא זמנו והוא עתיד למות. רק בימי אלישע הנביא החלו להופיע מחלות שמהן היה אפשר להבריא.

חיידקים מועילים

העולם הנוכחי הוא עולם חולה, משובש, ולכן התחלואים שלו נראים לנו טבעיים, אולם אין שום סיבה אובייקטיבית שמחייבת מחלות. ההפך הוא הנכון: האדם נברא כך שיהיה מסוגל להגן על עצמו מפני כל חיידק ונגיף ומפני כל חריגה במערכות הגוף. העובדה שבכל-זאת הגוף נחלה – היא הדורשת הסבר, שכן זה מצב לא-נורמלי. וההסבר הוא, שהעולם כולו ירד במדרגתו, התעוות והשתבש, ולכן גם מערכות הגוף אינן פועלות כתקנן.

לכן בימות המשיח, כאשר העולם יגיע למצבו הנכון והמתוקן – יחזור גם הגוף למצבו הטבעי והאמיתי ויהיה בריא. אם זאב יגור עם כבש ופרה ודוב ירעו יחדיו – תשרור הרמוניה שלמה גם בגוף האדם, וכל החיידקים ומעוררי המחלות יפנו את פעילותם לכיוונים בריאים ומועילים, במקום להשתלט על הגוף ולשבש את פעולתו הסדירה. ה'שמש' האלוקית שתזרח בתקופת הגאולה, תעמיד כל דבר במקומו הנכון, וממילא נזכה כולנו לרפואה שלמה ולבריאות מוחלטת.