אומן ראש השנה – האמת

כמה פעמים כבר הציעו לך ורצית אבל …משהו השתבש פתאום…

כמה פעמים כמעט נרשמת, ולבסוף לא נסעת … כמה פעמים פגשת חבר שחזר עם עינים בורקות , ואין סוף סיפורים…

ושוב פעם פספסת… אתה עדיין מתלבט …???

דע , אתה עלול לפספס את המסע / הEXIT של חייך … !

בשבילך ליקטנו מכמה ספרים קדושים על מעלת הנסיעה לציון רבינו הקדוש הנחל נובע מקור חכמה זיע"א באר הגעגועים והכיסופים של כל אחד ואחד שהיה שם .

ראה בסופו של דבר בידך הבחירה , האם אתה חפץ ללכת אחר נקודת האמת או לדפדף הלאה ולהמשיך במבוך החיים.

אני כל כך רוצה , אבל למה לצאת לחוץ לארץ ?

נגלה לך שהשדי חמד זיע"א אחד מפוסקי הדור שעבר באות ארץ ישראל כתב וז"ל "מצווה גדולה לפקוד קברי צדיקים אפילו אם צריך על ידי כך לצאת לחו"ל ".
הגאון מוילנא כתב (לשם חלק ד') : "עיקר השראת שכינה בדורותינו אלה נמצאת בקברי הצדיקים…"
ואם אתה עדיין מבולבל עיין בספר ליקוטי מוהר"ן חלק ב' ס' ק"ט "צדיקים ירשו ארץ" שמקום קבורתם של הצדיקים קדוש בקדושת ארץ ישראל ממש.
למה אני בכלל צריך ללכת לקברי הצדיקים?

העיקר והיסוד שהכל תלוי בו זה לקשר את עצמו לצדיק (ליקוטי מוהר"ן חלק א' ס' קכ"ג)
עיקר אריכת הגלות הוא מחמת שאין משתדלים להתקרב לצדיקי האמת (לקוטי הלכות הל' ברכת הפרות הלכה ה')
עיקר התיקון הוא ע"י תשובה ועיקר התשובה הוא ע"י הצדיק (ליקו"ה הל' מנחה)

מדוע דוקא אצל רבי נחמן ?

כבר הבטיח רבינו ז"ל בחייו וייחד על זה שני עדים כשרים על זה (הרב נפתלי ז"ל והרב אהרון ז"ל) שכשיסתלק , כשיבואו על קברו ויתנו פרוטה לצדקה ויאמרו אלו העשרה קפיטאל (מזמורי) תהלים הנרשמים אצלנו בשביל תיקון למקרה לילה ר"ל, אזי יניח רבינו עצמו לאורך ולרוחב ובודאי יושיע לזה האדם. ואמר "שבהפאות יוציאו מהגהנם, אפילו אם יהיה אותו האדם איך שיהיה, אפילו אם עבר מה שעבר , רק מעתה יקבל על עצמו שלא ישוב לאוולתו חס ושלום " .
אמר רבי נחמן לפני פטירתו "אפילו תיקונים שאיני יכול לעשותם כלל בשאר ימות השנה , יכול אני לעשות בראש השנה" (חיי מוהר"ן אות ת"ו).
אמר "אני נהר המטהר מכל הכתמים" שם קפ"ט של"ב.
אמר "כל מה שאני מצווה לעשות הוא סגולה, ותיקון, ומועיל, על העבר, ולעתיד, לעולם הבא ולתחיית המתים ולימות המשיח ולעתיד לבא " (שיחות הר"ן אות קפ"ה)
הראש השנה שלי עולה על הכל, והיה פלא אצלי, מדוע לא יזהרו כל האנשים המקורבים שלי ומאמינים בי, ולמה לא יזהרו כל האנשים המקורבים אלי שיהיו כולם על ראש השנה, איש לא יעדר , והזהיר לעשות כרוז !
הראש השנה שלי הוא חידוש גדול, והשם יתברך יודע שאין הדבר הזה בירושה מאבותיי, רק השם יתברך נתן לי זאת במתנה שאני יודע מהו ראש השנה , לא מבעיא אתם בודאי תלויים בראש השנה שלי, אלא אפילו כל העולם כולו תלוי בראש השנה שלי !, מה אומר לכם אין דבר גדול מזה ! " כך אמר רבי נחמן מברסלב זיע"א בעצמו, וכל גדולי ישראל , בודאי יודעים מיהו רבי נחמן מברסלב, (חיי מוהר"ן )
הרב הצדיק המקובל האלוקי ר' מאיר אבוחצירא זיע"א בא לאביו האדמו"ר הק' המלוב"ן הבבא סאלי ע"ה בחלום ואמר לו "כל הצדיקים בשמים רצים לשמוע את תרותו של רבינו הקדוש נחמן מברסלב.
רבי חיים סינואני זיע"א אמר "כל מי שחולק על מוהר"ן מברסלב , חולק על חז"ל ועל הזוהר הקדוש ועל דברי האר"י הקדוש וגוריו (ספר דרך צדיקים מובא בשבחו של צדיק)
כי הוא הרב והתלמיד שהביטו והסתכלו עליהם מיום בריאת העולם עד הנה, ועל ידם נגמר התיקון של כל העולמות בתכלית תכלית השלמות שגם אם אדם הראשון לא היה אוכל מעץ הדעת לא היה תיקון עולמות כזה…" (הרה"צ המקובל האלוקי רבי אברהם בן ר' נחמן מטולטשין זיע"א זצוקלה"ה)
אמר רבינו הקדוש "כל מה שמצווה הצדיק צריך לעשות ולקיים , אך כשמצווה שלא לנסוע לר"ה אצלו זה אין לקיים (שיחות הר"ן שיחה רי"ד)* וכן סבר החזון איש זצוק"ל זיע"א ומעשה שהיה שהרב נחום יצחק פראנק זצ"ל שאל את החזון איש כי היות ואבי מתנגד לברסלב , הם אין הוא פגם בכיבוד אב ללכת בדרך רבינו הקדוש מברסלב, וללמוד מספריו ? ענה לו החזון איש זצ"ל "אם רבי נחמן מברסלב מחזקך לעבודת ה' אז אין בזה משום כיבוד אב " כמובא גם בשולחן ערוך סימן ר"מ

אמר סניגורן של ישראל רבי לוי יצחק מברדיטשוב: "אם הייתי יודע שהעולם ישמע בקולי אז הייתי צועק בקול גדול מסוף העולם ועד סופו, שכל מי שרוצה להיות איש כשר וצדיק ועובד ה' באמת יהיה זהיר וזריז להתקרב להרב הקדוש ר' נחמן מברסלב. אך ידעתי נאמנה שלא די שלא ישמעו בקולי, אלא אף יתעורר עלי ממחלוקת גדולה גם עלי, ואולי יש אחד שיתעורר בתשובה על ידי , ואפסיד גם את זאת, על כן מוכרח אני לשתוק בעניין זה" עכ"ל

שולחן ערוך יורה דעה סימן ר"מ סעיף כ"ה. עיין ולמד היטב שם את הסימן ובפרט את סעיף כ"ה.

משנה ברורה: שו"ע או"ח סימן תקפ"א "נהגו לילך בערב ראש השנה לקברי הצדיקים" כי מקום מנוחת הצדיקים הוא מקום קדוש וטהור ומסוגל לקיבול התפילות יותר.

שדי חמד זיע"א: אות ארץ ישראל כתב וז"ל "מצווה גדולה לפקוד קברי צדיקים אפילו אם צריך על ידי כך לצאת לחו"ל ".

גילוי דעת מאת מכ' מרן ר' מאיר מאזוז שליט"א ראש ישיבת כסא רחמים: "ונראה שאם יש מי שישגיח על הילדים בראש השנה וכו' מצווה לנסוע לפחות פעם אחת בחיים על ציונו של קדוש ישראל רבי נחמן מברסלב " (מובא בהסכמה לספר ראש השנה של הצדיק האמיתי)

רבי נחמן מברסלב אמר כך לפני פטירתו: "כל מי שסר אל משמעתי יבוא להתפלל אצלי בראש השנה , איש בל ייעדר !"

ועדיין יש לך בחירה להאמין לצדיק הזה , או לא…