אדם, מלאך או עידן מופשט?

כשהתורה מדברת על המשיח – למה היא מתכוונת? האם הוא אדם או מלאך? ואולי המשיח הוא בכלל עידן עתידני כלשהו ולא דמות ממשית? עיון קל במקורות אינו משאיר מקום לספק: המשיח הוא אדם, בשר-ודם, ילוד אישה; אדם שזוכה לקבל השראה אלוקית אדירה, שהופכת אותו למשיח..

מנהיגות במבט מגבוה

כך מתאר את המשיח הנביא ישעיהו: ויצא חוטר מגזע ישי, ונצר משרשיו יפרה. ונחה עליו רוח ה', רוח חכמה ובינה, רוח עצה וגבורה, רוח דעת ויראת ה' (ישעיה יא,א). הנביא מתאר כאן את התהליך שיעבור המשיח. בתחילה יהיה "חוטר" – ענף רך – שיצמח מגזעו של ישי (אבי דוד המלך). אחר-כך יהיה 'נצר' זה לאילן גדול – "יפרה". כלומר, אותו צאצא לבית-דוד יצמח לאישיות גדולה, למנהיג יהודי גדול. בשלב הבא הוא זוכה להשראה האלוקית הגדולה: "ונחה עליו רוח ה'". בכוחה של אותה רוח אלוקית יתחיל המשיח להנהיג את העולם.

הנביא מוסיף ומתאר את דרך-הנהגתו של המשיח: והריחו ביראת ה', ולא למראה עיניו ישפוט, ולא למשמע אוזניו יוכיח (ישעיה, יא,ג). זו תהיה הנהגה שונה לגמרי מהמנהיגות של ימינו. המשיח לא יזדקק להערכות של מומחים ולסוללה של יועצים, שכן "לא למראה עיניו ישפוט". הוא יידע לקרוא את המציאות בעיניים אלוקיות, במבט מגבוה.

הנהגתו של המשיח תהיה נקייה מכל סממן של תאוות-שררה ומניעים אישיים או כיתתיים. זו תהיה הנהגה של צדק ויושר, אמת ואמונה. הוא יביא את העולם לכך שיהיה עולם נכון ומתוקן, עולם ללא רוע ושחיתות, עולם אידיאלי.

כך יתגלה המשיח

הרמב"ם, בספרו ההלכתי, מגדיר את סדר התגלותו של המשיח, ואת הסימנים שעל-פיהם נוכל לזהותו:

"ואם יעמוד מלך מבית דוד, הוגה בתורה ועוסק במצוות כדוד אביו, כפי תורה שבכתב ושבעל-פה, ויכוף כל ישראל לילך בה ולחזק בדקה, ויילחם מלחמות ה' – הרי זה בחזקת שהוא משיח. אם עשה והצליח, וניצח כל האומות שסביביו, ובנה מקדש במקומו, וקיבץ נידחי ישראל – הרי זה משיח בוודאי" (הלכות מלכים פרק יא הלכה ד).

לפנינו אפוא שני שלבים בהתגלות המשיח: בתחילה הוא מופיע כמנהיג יהודי גדול, תלמיד-חכם וצדיק, שפועל להחזרת עם-ישראל לדרך התורה והמצוות ולמלחמה מול אויבי ישראל. פעולות אלה מבססות את מעמדו כ'בחזקת משיח'.

לאחר שהוא מצליח בפעולותיו להשבת עם-ישראל לדרך התורה, מנצח את הגויים שמסביב, בונה את בית-המקדש ומקבץ את כל היהודים לארץ-ישראל – או-אז הוא נעשה 'משיח בוודאי'.

זה תהליך התגלותו של המשיח אם יבוא בדרך טבעית ומתמשכת. אולם אנו מתפללים שיבוא ויתגלה ככוכב זוהר, בתהליך ניסי מהיר ומיידי, דבר שיכול לקרות כהרף-עין. בדרך זו של התגלות המשיח יקרו הדברים אחרת לגמרי.

אישיות ענקית

המשיח יהיה לא רק מנהיג ומלך, אלא בראש ובראשונה אישיות רוחנית אדירה. כך מתאר אותו הרמב"ם:

"אותו המלך שיעמוד מזרע דוד, בעל חכמה יהיה יותר משלמה, ונביא גדול הוא, קרוב למשה רבנו. ולפיכך ילמד כל העם ויורה אותם דרך ה'" (הלכות תשובה פרק ט, הלכה ב).

מדובר אפוא באישיות ענקית, הן בחכמה והן בנבואה, שתלמד דעת את העם ותנהיג את עם-ישראל ואת האנושות כולה.